Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef til Økonomi- og Personalestyrelsen

Styrelseschef med solid erfaring med økonomistyring, bred ledelsesmæssig erfaring og med lysten og evnen til at lede og motivere en organisation i forandring søges til Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

ASA er en enhed under Departementet for Finanser. Styrelsen varetager en række opgaver af driftsmæssig og strategisk samt ikke mindst tværgående karakter for Grønlands Selvstyre. Der er ansat 135 medarbejdere i ASA. Styrelsens bevillinger udgør samlet 145 mio. kr.

Blandt disse opgaver henhører Landskassens regnskab, lønudbetaling for ansatte i såvel selvstyret som en række offentlige selskaber, overenskomstforhandlinger for hele det offentlige område, personaleadministration for ansatte under Grønlands Selvstyre, tolkeservice, HR-udvikling, Selvstyrets fælles indkøb, administration og vedligeholdelse af centraladministrationens bygninger og øvrige fælles servicefunktioner.
 
ASAs tre værdier er:

  • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
  • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
  • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.

Styrelseschefen for ASA refererer til departementschefen i Departementet for Finanser.  Styrelseschefen er herudover tilknyttet departementets ledergruppe og Grønlands Selvstyres departementschefsgruppe.

Direkte underordnet styrelseschefen er fem afdelingschefer. Styrelseschefen skal med og igennem disse både arbejde på strategisk niveau med løbende at definere og sikre opfyldelsen af ASA’s målsætninger, samtidig med at denne bidrager operationelt til, at ASA lever op til de opstillede økonomiske målsætninger, herunder sikre effektive arbejdsgange, målrettet kommunikation til brugere og sikre faglig høj kvalitet i arbejdet. 

Styrelseschefen forventes særligt at levere en personlig og engageret indsats i implementeringen af selvstyrets og kommunernes nye fællesoffentlige ERP-økonomistyringssystem. Systemet er delvist ibrugtaget og forventes færdigudrullet i løbet af de kommende år.

Da ASA servicerer samtlige administrative enheder under Grønlands Selvstyre har Styrelseschefen en bred berøringsflade, ligesom denne også skal indgå i strategiske og operationalle samarbejdsrelationer med kommunerne. 
 
For yderligere information om organisationen henvises til ASAs hjemmeside på http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans/Okonomi-og-personalestyrelsen
 
Kvalifikationer
Styrelseschefen skal være en robust og handlekraftig person med en relevant og gerne akademisk baggrund, strategisk indsigt, solid erfaring med økonomistyring. Desuden forudsættes bred ledelsesmæssig erfaring og med lysten og evnen til at lede og agere i en politisk ledet organisation i forandring. Evnen til at håndtere en bred vifte af opgaver er en nødvendighed. Kendskab til individuel og kollektiv arbejdsret i Grønland vil være en stor fordel.
 
Stillingen forudsætter såvel faglige kvalifikationer som almene kvalifikationer, herunder sproglige færdigheder i grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til grølandsk kultur og det grønlandske samfund.

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, gives i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til lønramme (LR) 39/40. Lønnen  med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 64.245 og årligt Kr. 770.944. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvis ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Stillingen forventes besat på åremålsvilkår, for hvilket der udover ovenstående ydes et særligt tillæg.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Der kan tilbydes en umøbleret personalebolig til stillingen. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler herfor. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Boligen er knyttet til ansættelsesforholdet og fraflyttes ved tjenestens ophør.
 
Tiltrædelse efter aftale, men snarest muligt.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til departementschef Nikolai Steen Christensen, telefon +299 346675, mail nsch@nanoq.gl

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af alle relevante eksamansbeviser, referencer m.v. skal være departementet i hænde senest 27. juli 2018 kl. 09.00. Jobsamtaler afvikles umiddelbart efter.
 
Ansøgere må påregne at gennemgå et testforløb. 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning