Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Dommer ved Retten i Grønland

Et meningsfyldt og spændende arbejde med store muligheder for at præge udviklingen i det grønlandske retsvæsen.

 

Dommeren ved Retten i Grønland har det overordnede ansvar for domstolene i 1. instans, der omfatter Retten i Grønland og de 4 kredsretter.

 

Retten i Grønland behandler de sager, der ved lov er henlagt til retten som 1. instans, samt de sager, der henvises fra de fire kredsretter. Det er hovedsageligt almindelige civile sager, skiftesager og sager om registrering af adkomst m.v. til fast ejendom og løsøre. Retten varetager endvidere al undervisning, uddannelse og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere.

 

Ved siden af det almindelige retsarbejde er dommeren ansvarlig for rettens ledelsesmæssige, bevillingsmæssige og administrative forhold og for organiseringen af arbejdet i såvel kredsretterne som i Retten i Grønland. Dette omfatter blandt andet:

 • Strategisk ledelse
 • personaleledelse
 • samarbejde med Grønlands Landsret, Domstolsstyrelsen, rettens professionelle samarbejdsparter m.v.
 • kommunikation i forhold til rettens professionelle samarbejdsparter, brugere, pressen og andre interessenter
 • budgetlægning og budgetopfølgning
 • it-drift og -udvikling samt personale- og bygningsadministration.

 

Dommeren får i det daglige arbejde bistand af en administrationschef, en souschef, en projektfuldmægtig, en uddannelsessekretær og administrationsafdelingen. Derudover har retten 6 kontoransatte og 3 dommerfuldmægtige. Ved kredsretterne og Retten i Grønland er der i alt ca. 75 medarbejdere.

 

Du kan læse mere om Retten i Grønland på hjemmesiden www.domstol.dk/gronland

 

Kvalifikationer

Det er vigtigt, at dommeren har interesse for – og meget gerne erfaring med – at arbejde med ledelse, økonomi, HR og kommunikation. Samtidig skal dommeren være en dygtig personaleleder, der har flair for at skabe motivation og arbejdsglæde blandt de ansatte.

For at blive dommer ved Retten i Grønland skal du:

 • være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. den grønlandske retsplejelov § 13
 • have gode evner for strategisk ledelse og formå at omsætte Danmarks Domstoles overordnede mål og værdier og målene for den grønlandske domstolsreform til konkrete handlingsplaner for rettens arbejde
 • have gode evner for at lede og planlægge arbejdet i en organisation med store geografiske afstande
 • have indsigt i og forståelse for de særlige grønlandske forhold   
 • være resultatorienteret med sans for detaljen
 • have gode evner for personaleledelse
 • have økonomisk indsigt og forståelse
 • være en stærk kommunikator.

 

www.domstol.dk kan du læse mere om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.

 

Dommeren ved Retten i Grønland udnævnes af dronningen på baggrund af Dommerudnævnelsesrådet for Grønlands indstilling til justitsministeren.

 

Dommerudnævnelsesrådet for Grønland er et uafhængigt organ. Rådet følger kvalifikationskrav for udnævnelse af faste dommere i den danske retsplejelov §§ 42 og 43, jf. den grønlandske retsplejelov § 13.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse i stillingen sker som tjenestemand i lønramme 38 jf. lov om statens tjenestemænd i Grønland. Til stillingen er endvidere knyttet et særligt tillæg, et stillingsmæssigt tillæg samt et personligt tillæg. Den samlede månedlige løn er 73.491 kr. i aktuelt niveau (1. april 2018-niveau). Ud over lønnen ydes der 18 % i pension af det særlige tillæg.

 

Du vil få stillet en attraktiv tjenestebolig (hus) til rådighed, som også kan rumme en eventuel familie.

 

Du vil være omfattet af en række aftaler for statens tjenestemænd i Grønland vedrørende ret til til- og fratrædelsesfrirejse, frirejser under din tjeneste samt bohaveflytning. I forhold til feriefrirejser vil der blive indgået aftale efter § 3 i aftale af 22. august 1992 om særlige ansættelsesvilkår, som giver dig og din familie mulighed for en årlig feriefrirejse i en periode. Du kan finde links til de forskellige aftaler her.

 

Tiltrædelse kan ske efter nærmere aftale.

 

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.

 

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, landsretsudtalelse og eventuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 9. august 2018, kl. 24 (dansk tid).

 

Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet forventes at blive afholdt (evt. via video) den 30. august 2018 og eventuelt også den 25. september 2018. Indkaldelse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.

 

Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøgningen.

 

De ansøgere, der har været til samtale vil modtage særskilt information om den videre procedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelsesrådets møde den 30. august 2018.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretæren for Dommerudnævnelsesrådet for Grønland, Barbette Hjelmborg, på telefon 99 68 42 49 (ferie i uge 29-31), Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. 99 68 42 79 (ferie fra den 12/7–10/8) eller til HR-chef Tina Henriksen, Domstolsstyrelsens HR-center, på telefon 99 68 42 12 (ferie i uge 27-30).

 

Dommerudnævnelsesrådet for Grønland forventes at træffe endelig afgørelse den 25. september 2018 om, hvem der indstilles til stillingen. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk om rådets indstilling inden den offentliggøres på hjemmesiden www.domstol.dk/dom- merudnaevnelsesraadet

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

 

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet og dets arbejde findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk.