Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Afdelingsleder søges til socialrådgiveruddannelsen

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Ilisimatusarfik søger en afdelingsleder til socialrådgiveruddannelsen enten med kvalifikationerne studieadjunkt/studielektor eller adjunkt/lektor.

 

Stillingen er ledig til besættelse 1. april 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 120 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Afdelingen har en kursusafdeling der varetager decentrale og deltids- socialfaglige uddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen er normeret til 8 fastansatte undervisere inklusiv en faglig afdelingsleder, der også indgår som underviser.

 

Blandt ledelsesopgaverne er:

 • Studieledelse, herunder den faglige ledelse af afdelingen
 • Administrativ ledelse af den centrale socialrådgiveruddannelse
 • Udvikling af eksisterende og nye uddannelser inden for fagområdet
 • Koordinering og inddragelse af eksterne undervisere
 • Udarbejdelse af undervisningsplaner og skemalægning
 • Tilrettelæggelse af samlæsning sammen med relevante afdelingsledere
 • Planlægning og tilrettelæggelse af eksaminer for alle afdelingens uddannelser - herunder censorudpegning
 • Sagsbehandling af personsager, f.eks. dispensationer og meritering
 • Opfølgning på fraværsstatistikker
 • Indstilling til eksaminer
 • Tilrettelæggelse af undervisning med mhp en fornuftig balance mellem eksterne og interne undervisere
 • Sikre faglige koordinering, tildeling af vejledere, censorer og censorkorps

På socialrådgiveruddannelse undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:

Børn og unge

 • Udsatte familier
 • Marginalisering
 • Handicap
 • Arbejdsmarkedsvilkår
 • Tværfagligt samarbejde
 • Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v.

Afdelingslederstillingen indebærer også en delvis forpligtelse til undervisning, vejledning, og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. Afdelingslederen refererer til institutlederen.

 

Ansøgere til stillingen som afdelingsleder med kvalifikationerne studieadjunkt/studielektor eller adjunkt/lektor eller skal have en relevant universitetsuddannelse, og på adjunkt-/lektorstillingen kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer.

 

Ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktis.

 

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

 

Ansøgningen:
Ansøgere skal klart angive om, der søges en stilling som adjunkt eller som lektor eller som studieadjunkt eller studielektor.

 

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet for studieadjunkt/studielektor indeholde følgende:

 • Bilag 1:Curriculum Vitae
 • Bilag 2:Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3:Lektorbedømmelse (for studielektorer)
 • Bilag 4:Adjunktpædagogikumbevis (for studielektorer)

 For adjunkt/lektoransøgninger skal der tilføjes yderligere bilag:

 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jfr. Bilag 8)markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e)forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelseaf undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie ogpædagogikum).
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer somsærligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure:
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Nærmere information:
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72, gehov@uni.gl eller afdelingsleder for Sociale Forhold Steven Arnfjord, +299 38 56 31, star@uni.gl.

 

Ansøgning:
Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, afdelingsleder sociale forhold” og sendes med bilag, til: Ilisimatusarfik, Postboks 1061, 3900 Nuuk eller til: job@uni.gl

 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 27. februar 2018.

Søg stillingen online