Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

IT Chef søges til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Brænder du for IT og udvikling?? Er du ambitiøs og har du IT-værktøjerne i orden? Så vil vi gerne høre fra dig!

 

Til ansættelse 1. marts 2018 eller efter aftale søges en IT-chef til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse med fysisk placering på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Som IT-chef bliver du overordnet ansvarlig for ledelse af IT-afdelingen, styring af IT leverandører samt stabil og sikker IT-drift herunder effektiv rådgivning ved anvendelse af proces og projektledelse af udviklingsprojekter af høj kvalitet.

 

Om stillingen
Sundhedsvæsenet har de seneste 5 år fokuseret på udrulning af store centrale løsninger som én fælles EPJ løsning i hele landet herunder integreret samarbejde mellem de mange kliniske IT systemer som EPJ Cosmic, Den kraftige integration har krævet øgede kommunikationsevner – primært ved anvendelse af det danske SundhedsDataNet og sikker E-mail. Netværks infrastrukturen på de 150 adresser i Grønland og Danmark er de seneste år opgraderet således at Sundhedsvæsenet er parat til at udnytte de tilbud om øget kapacitet som TeleGreenland for tiden udvikler.

Der arbejdes hen mod integration til danske sygehuse via Medcom standarder.

Vi forventer at du kan tage førertrøjen i den fortsatte udvikling af IT understøttelsen af de kliniske arbejdsgange.

 

Som IT chef refererer du til Styrelseschefen, og har ledelsesansvar og budgetansvar for IT afdelingen og ansvar for samarbejdspartnerne inden for IT-området. Som IT chef er du i tæt kontakt med den øvrige administrative og kliniske ledelse. Du vil ligeledes være deltager i en række styregrupper på de vigtigste projekter.

 

Ansvarsområderne er bl.a. følgende:

-   Driftsansvar for basis IT, hvilket overvejende består af sparring og styring af leverandører under indgåede outsourcing aftaler

-   Drift og udvikling af den kliniske IT i tæt samarbejde med Peqqik-Data

-   Drift og udvikling af det Telemedicinske program i tæt samarbejde med Peqqik-Data

-   Deltage i projekter f.eks. vedr. nyt apparatur

-   Indgår kontrakter og opfølgning på disse herunder licensaftaler og opdatere eksisterende dataudvekslingsaftaler til den aktuelle lovgivning.

-   Deltager aktiv i implementering af persondatalov i Grønland – med nødvendig respekt for den europæiske persondataforordning – da større datamængder udveksles med udlandet primært via sundhedsdatanettet i Danmark.

-   Dataansvar

 

Kvalifikationer:

-   Du er engageret og har personlig gennemslagskraft og kan gå i dialog på alle niveauer i og udenfor organisationen.

-   Du har en relevant længerevarende uddannelse og har stort kendskab til projektledelse.

-   Du er opsøgende og lyttende, og er i stand til at prioritere, og du er stærk i din kommunikation både i forhold til leverandører, dine kollegaer og klinikerne.

 

Vi forventer at du har en udpræget forretningsforståelse, og kan sætte dig ind i klinikernes dagligdag og de udfordringer man arbejder med som kliniker i Grønlands sundhedsvæsen. Viden om sundhedssektoren og ajourført viden om sundheds-it vil således være en fordel.

 

Du har drive og lyst til at gøre en forskel. Samtidig har du også en grundlæggende teknisk forståelse, således at du kan sparre med og projektudvikle i samarbejde med valgte leverandører med afsæt i en forståelse for vores tekniske miljø og kvalitetsstyringsværktøjer som ISO9001 og CMMI niveauer.

 

Vi kan tilbyde dig
Et dynamisk arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder og chancen for at gøre en forskel i en spændende organisation under forandring

 

Vilkår 
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår,men i det tilfælde hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Malene M. Nielsen på telefon +299 48 35 01 eller pr. mail mamn@peqqik.gl

 

Ansøgningsfrist 15. januar 2018

 

 

IT-afdelingen består i dag af IT-chefen og to ansatte i SHV med mulighed for udvidelse. Endvidere består afdelingen af en ekstern konsulent, der kun arbejder for sundhedsvæsenet. Endvidere tilkøbes der support og konsulenter på en større aftale med Inu:it svarende til ca. 12 årsværk. Dette medvirker til, at sundhedsvæsenet ikke har egen IT-support, men da sundhedsvæsenet er en meget stor kunde er der et meget tæt samarbejde mellem IT og Inu:it.IT-afdelingen primære opgaver er bl.a. følgende:
Driftsansvar for basis IT herunder teknisksupport
Drift og udvikling af den kliniske IT i tæt samarbejde med EPJ-afdelingen
IT-konsulentstøtte til afdelingerne og sundhedsledelsen, herunder udarbejdelse af foranalyser/beslutningsstøtte, rådgivning omkring projektorganisering, evaluering af IT-projekter og medvirken til vidensdeling omkring implementering og anvendelse af IT.

 

Strategisk IT-planlægning med tilhørende budget-/ressourcedisponering og styring af IT-projekter (porteføljestyring).
Medvirken til udvikling, formulering og implementering af IT-strategi.
Udvikling og understøtte IT-udveksling med Danmark
Understøttelse af innovation/idéudvikling inden for IT i klinikken, herunder medvirken i konkrete IT-innovationsprojekter.
indgåelse og opfølgning på aftaler og projekter, der vedrører IT-systemer
Ansvarlige for indgåelse af licenser
Elektronisk kommunikation på tværs af sektorer og aktører på sundhedsområdet, herunder mellem sundhedsvæsenet og partern i Danmark
Ad hoc koordinering og sagsbehandling inden for området
Telefoni området

 

Placering af området vil fortsat være i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. IT-chefen skal referere til styrelseschefen. Afdelingens medarbejdere skal alle referere til lederen.

Der skal afholdes planlægningsmøder på tværs af områderne løbende og det skal sikres at opgaver bliver løst på tværs af områderne i alm. god praksis for samarbejde. Der er mange snitflade mellem såvel IT og EPJ-afdelingen som It og medico og det skal sikres at disse snitflader fungerer.

Fysisk skal IT placeres så samlet som muligt, da det vil fordre til vidensdeling og tværfaglighed i udførslen af de daglige opgaver.

 

Samarbejde mellem EPJ og IT
Der sikres et tæt samarbejde og faglig samhørighed med særligt IT i forhold til varetagelse af drift og projekter i og på tværs af fokusområderne. Der skal afholdes planlægningsmøder på tværs af de to afdelinger hver anden uge. Der er mange snitflade mellem IT og EPJ-afdelingen og det skal sikres at disse snitflader fungerer i praksis.

6 gange årligt afholdes der fælles møde med Sundhedsledelsen, hvor status på projekter, kommende projekter, økonomi mv. planlægges mv. Såfremt der er behov for flere møder afholdes disse.

 

Personalemæssige konsekvenser
De organisatoriske ændringer vil udover en evt. opnormering af stillinger medføre organisatorisk og ledelsesmæssig betydning for nogle medarbejdere, da de vil referere andetsteds end hidtil.

Søg stillingen online