Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Direktør for Børn og Familie

Kommuneqarfik Sermersooq søger en resultat- og udviklingsorienteret Direktør for Børn og Familie. Denne jobmulighed er en unik mulighed for dig, der udover at være en dygtig og erfaren leder, konstruktivt udfordrer status quo med henblik på, at opnå de gode løsninger og sikre en positiv udvikling til gavn for børn og familier.

 

Stillingen:

Som Direktør for Børn og Familie får du det overordnede ansvar for Forvaltningen for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq. Du vil i kraft af din stilling ligeledes indgå i direktionen, og skal derfor, udover at lede dit eget fagområde, også have blik for den overordnede udvikling og retning for kommunen som helhed.

 

Kommuneqarfik Sermersooq er i geografisk og befolkningsmæssig henseende Grønlands største kommune. Kommunen er i og ønsker yderligere udvikling og vækst, hvor arbejdet i forvaltningen er med til at styrke velfærdsfundamentet for fremtidens Grønland. Som direktør skal du have kompetencer til at fortsætte udviklingen i forvaltningsområdet og samtidig sikre, at der sættes fokus og disponeres der, hvor der er udfordringer.

 

Området er organiseret med en stabschef og 3 fagchefer. Stabschefen har ansvaret for organisationens tværgående opgaver, herunder budget, regnskab og økonomiopfølgning. Den ene fagchef har ansvaret for myndighedsområdet, den anden fagchef har ansvaret for indsatsområdet og den tredje fagchef har ansvaret for Tasiilaq og den østlige del af kommunen. Herudover er der en afdelingsleder placeret i Paamiut.

 

For at lykkes med opgaven som direktør, er det afgørende, at du udøver ordentlig og synlig ledelse, sikrer faglig kvalitet, struktur og retning i opgaveløsningen i hele direktørområdet. Dette skal ske samtidig med, at der er stor fokus på kompetenceudvikling, godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

 

Det er af afgørende betydning, at du i din egenskab som direktør sikrer, at de politiske strategier og beslutninger oversættes til operationelle handlinger. Derfor formår du at sætte retning ved at være tydelig omkring mål og strategier, være proaktiv og handlingsparat, give ansvar og sætte børn og familier i fokus.

 

Du skal være med til at sikre lovlig forvaltningsudøvelse og understøtte eksekvering og opfølgning af politiske visioner, beslutninger og planer med henblik på effektive løsninger og bæredygtige resultater til gavn for barnet og familien.

 

Samtidig er det vigtigt, at du som direktør er nysgerrig og konstruktivt kan stille spørgsmål samt udfordre status quo for derigennem at sikre en forvaltningskultur, der er forberedt på kontinuerlige forbedringer og ”best practice”.

 

Arbejdet på børne- og familiområdet sker i samarbejde med andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere så som sundhedsvæsnet og politiet. Det er derfor vigtigt, at du som direktør naturligt kan etablere netværk og gode relationer.

 

Du refererer til Kommunaldirektøren.

 

Profil:

Den ideelle kandidat har solid erfaring med ledelse fra en lignende stilling. Vi forventer, at du har en lang videregående uddannelse med relevans for stillingen.

 

Vi forventer ligeledes, at du enten har erfaring med eller vil formå at sætte dig hurtigt ind i forvaltningens arbejdsområde og de forhold og udfordringer, der præger det. Derudover skal du evne at sikre en god og solid økonomistyring i forvaltningen inden for den givne økonomiske bevilling, generelt være strategisk tænkende, udviklingsorienteret samt have gode menneskelige egenskaber.

 

På det personlige plan forventes du, at kunne lede i en politisk styret organisation og i øvrigt betjene politisk folkevalgte samt politiske udvalg, hvor den offentlige bevågenhed er høj, hvor krav og forventninger kan være omskiftelige, og hvor du hele tiden skal sørge for, at ansvaret for de mange forskellige opgaver er entydigt og klart fordelt, samt at der følges effektivt op herpå.

 

For at lykkes bedst i stillingen som direktør, ser vi derfor gerne, at du:

∙Har respekt for det politiske system, politisk tæft og er generelt i stand til at yde konstruktiv med- og modspil med henblik på at opnå de bedste resultater.

∙Sikrer at politiske visioner og beslutninger oversættes til operationelle handlinger og implementeres.

∙Formår at stille konstruktive spørgsmål og udfordrer status quo med henblik på løbende forberinger samt udvikling af området til gavn for børn og familierne.

∙Er en tydelig og synlig leder, der formår at gå forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads.

∙Sætter klare mål, retning og er opfølgende i en kompleks offentlig organisation, og evner samtidig at få ledere og medarbejdere til at følge dig.

∙Stiller krav til dine ledere og dine medarbejdere på en tillidsfuld måde, og evner at kommunikere komplekse problemstillinger både internt og eksternt.

∙Er god til at lytte og inddrage de fagchefer og medarbejdere, der har stor faglig indsigt på en tillidsfuld måde.

∙Har gode og relevante sproglige og kommunikative færdigheder, som du aktivt anvender i din udøvelse af ledelse og omgang med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

∙Skal kunne sikre og skabe gode relationer både internt og eksternt i forvaltningen.

∙Med afsæt i forvaltningens socialfaglige og forvaltningsjuridiske faglighed sikrer en tydelig balance mellem sikker driftsledelse og strategisk udvikling.

∙Ikke nødvendigvis er socialfaglig specialist, men formår at sætte dig ind i komplekse og tunge sagsområder, og i øvrigt have kompetencerne til at kunne kombinere det socialfaglige felt og forvaltning.

∙Har fokus på tidlig inddragelse af familien og samarbejdspartnere i relevant kontekst og omfang.

∙Har indgående kendskab til den grønlandske samfundsstruktur, den offentlige sektors opbygning og kultur.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

 

Som menneske og leder kan du genkende dig selv som én der:

∙Er handlekraftig og resultatorienteret.

∙Er selvstarter og initiativrig.

∙Er idérig og engageret.

∙Er robust og hviler solidt i dig selv.

∙Er en rollemodel, hvor din adfærd afspejler, at du er bevidst om, at manges øjne hviler på dig, og at det forpligter.

∙Motiveres af mange udfordringer og høje målsætninger.

∙Tager ansvar for resultater.

∙Trives i en hverdag med højt tempo og afvekslende arbejdsopgaver.

∙Behandler dine omgivelser ordentligt og respektfuldt.

∙Inspirerer ved at være ambitiøs og handlekraftig, og håndterer konflikter konstruktivt og sagligt.

∙Repræsenterer ordentlighed og integritet i dine ledelsesmæssige beslutninger, og kan skabe samspil i og på tværs af dine lederteams, men også på tværs af direktørområderne.

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Kommunaldirektør Ole Jakobsen, tlf. +299 261260eller e-mail: ojak@sermersooq.gl

 

Rekrutteringsprocessen

Thomsen Consulting varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor spørgsmål i forhold til rekrutteringsprocessen bedes rettet til Niels Thomsen på mobil +299 586636 / +45 5432 8408 ellerniels@thomsen.gl.

 

Straffeattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til lønramme 39/40.

 

Der sker ansættelse på åremål for 4 år, og det vil i udgangspunktet ske på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder:

Stillingen ønskes besat den 1. december 2023 eller efter nærmere aftale. Derudover er nedenstående vilkår gældende for ansættelsesforholdet.

 

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 867-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 13. oktober 2023

Søg denne stilling