Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren jurist til funktionschefstilling ved Retten i Grønland

Hvis du har lyst til nye faglige udfordringer og drømmer om at opleve Grønlands fantastiske natur, har du nu mulighed for at blive funktionschef i retsafdelingen ved Retten i Grønland

Vi tilbyder en hverdag i spændende omgivelser med mangeartede og vekslende opgaver, gode faglige udviklingsmuligheder og et godt arbejdsmiljø med fokus på videndeling, effektivitet og fælles trivsel.

Vi ved, at det kan være en stor beslutning at søge en stilling langt fra de kendte rammer. Du kan selvfølgelig tage en eventuel familie med, og vi vil gøre vores til, at du og din familie får de bedste forudsætninger for at falde til så hurtigt som muligt. Der følger personalebolig og andre gode vilkår med stillingen, se mere længere nede.

Kort om Retten i Grønland

Retten i Grønland behandler som 1. instans alle almindelige civile sager, insolvensskiftesager og øvrige sager, der henvises fra de fire kredsretter. Registrering af rettigheder over fast ejendom og retsafgiftsspørgsmål hører også til rettens sagsområder.

Læs meget mere om Grønlands Domstole her

Dine opgaver som funktionschef i retsafdelingen

Som vores nye funktionschef får du en god blanding af ledelsesmæssige opgaver og retssagsbehandling.

Du indgår således - sammen med den administrerende dommer, dommeren og administrationschefen - i den daglige ledelse, og du deltager sideløbende i behandlingen af rettens civile sager og af kriminalsager ved kredsretterne.

Som funktionschef har du det ledelsesmæssige og faglige ansvar for insolvenssager og registreringen, der svarer til tinglysning i Danmark. Det indebærer bl.a., at du:

 • sammen med afdelings-/gruppelederen tilrettelægger arbejdsfordelingen samt sikrer kompetenceudvikling og udvikling blandt retssekretærer og de jurister, der behandler insolvenssager
 • har ansvar for sagernes behandling i overensstemmelse med de fastsatte mål herunder løbende sikre, at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt
 • i samarbejde med dommeren og afdelingslederen har ansvaret for at udarbejde handlings-planer og for opstilling af mål for retsafdelingen.

Derudover har funktionschefen bl.a. følgende tværfaglige opgaver:

 • Sammen med dommeren løbende at vejlede og forestå uddannelse af dommerfuldmægtige, kredsdommere, kredsdommerkandidater og kredsretternes retssekretærer.
 • Kommunikationsopgaver, bl.a. via hjemmesiden, i samarbejde med den administrerende dommer, it-medarbejderen og rettens webredaktør.
 • Deltagelse i domstolenes kommunikations- og udviklingsnetværk.
 • Ansvar for eller deltagelse i implementeringen af ny lovgivning mv.
 • Vejlednings- og sagsbehandlingsrejser til kredsretterne i Syd- og Nordgrønland.

Vi søger en funktionschef, der:

 • er en dygtig og erfaren jurist – meget gerne med erfaring fra by- eller landsretskonstitution, men det er ikke et krav
 • er hurtig til at tilegne sig ny lovgivning og nye rutiner, idet Grønland har egne love på en lang række områder
 • har et stort personligt drive, lyst til ledelse og udvikling af medarbejdere og meget gerne ledelseserfaring
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner herunder lyst til at undervise,
 • har forståelse og respekt for de særlige grønlandske forhold samt lyst til at lære landet og kulturen nærmere at kende
 • har eventyrlyst, et åbent sind og et godt og stabilt humør, også når de pludselige udfor-dringer, der er en del af vores hverdag, opstår.

Der vil være mulighed for at deltage i efteruddannelse og Dommerfuldmægtigforeningens årsmøder i Danmark.

Du behøver bestemt ikke at være naturmenneske, men der er masser af muligheder for at vandre, sejle, fiske, stå på ski og i øvrigt deltage i et rigt foreningsliv. Du kan også gå til perlesyning, skydning, yoga, musik, karate, basketball eller i fitnesscenter, biograf eller besøge kulturhuset. Mulighederne er mange - rigtig mange.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse i stillingen sker som tjenestemand (retsassessor) i den grønlandske lønramme 37, jf. lov om statens tjenestemænd i Grønland. Udnævnelse som retsassessor forudsætter, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Hvis du ikke har gennemført en landsretskonstitution, vil du blive ansat som dommerfuldmægtig efter ”Overenskomst for juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland” og konstitueret i stillingen som funktionschef med henblik på udnævnelse, når du har gennemført en konstitution i landsretten med et tilfredsstillende resultat. Det forventes, at du ansøger om at få en landsretskonstitution senest 2-3 år efter din konstitution ved Retten i Grønland.

Den samlede løn udgør for tiden 60.015 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2019-niveau).

Du vil få anvist en passende personalebolig (lejlighed), der også kan rumme en eventuel familie.

Som udnævnt retsassessor vil du være omfattet af en række aftaler for statens tjenestemænd i Grønland vedrørende blandt andet ret til til- og fratrædelsesfrirejse samt bohaveflytning. De forskellige aftaler for tjenestemænd kan ses her.

I forhold til feriefrirejser vil Domstolsstyrelsen yderligere være indstillet på at give dig (inklusiv en eventuel familie) mulighed for en årlig feriefrirejse, jf. § 3 i aftale af 22. august 1992 om særlige ansættelsesvilkår.

Hvis du bliver konstitueret med henblik på udnævnelse følger retten til til- og fratrædelsesrejse mv. af ovenstående overenskomst. Domstolsstyrelsen er indstillet på at indgå aftale efter overenskomstens bilag 1 om ansættelse på særlige vilkår med mulighed for en årlig feriefrirejse, jf. § 4.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning

Stillingen søges online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på "søg stillingen" i højre side.

Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt en eventuel landsretsudtalelse og andre udtalelser.

Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 31. juli 2023, kl. 12 (dansk tid).

Vi forventer at afholde samtaler med udvalgte ansøgere i uge 32.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af den grønlandske tjenestemandslovs § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter lovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

Mere om retten og livet i Grønland

Eventuelle spørgsmål om at bo og arbejde i Grønland og til indholdet af stillingsopslaget kan rettes til administrerende dommer ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen, på tlf. +299 - 36 39 20. Husk der er 4 timers tidsforskel.

Spørgsmål vedrørende selve ansættelsen herunder lønforhold mv. kan rettes til chefkonsulent Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. +45 - 99 68 42 79.

Du kan læse mere om Nuuk på www.sermersooq.gl/da ligesom du kan søge flere oplysninger om forholdene i Grønland via hjemmesiden www.sullissivik.gl. Du behøver bestemt ikke at være naturmenneske, men der er masser af muligheder for at vandre, sejle, fiske, stå på ski og i øvrigt deltage i et rigt foreningsliv. Du kan også gå til perlesyning, skydning, yoga, musik, karate, basketball eller i fitnesscenter, biograf eller besøge kulturhuset. Mulighederne er mange - rigtig mange.

 

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.