Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til afdelingen for førskoleområdet

Afdelingen er nyoprettet under socialstyrelsen og er en fælles afdeling for førskolekonsulenterne, Tidlig Indsats, MANU og Meeqqaat 0-18.
Afdelingen vil arbejde ud fra Inuuneritta III, hvor det overordnede formål er at skabe en fælles ramme for helhedsorienterede og tværsektorielle indsatser for det gode børneliv, der bygger på dialog og tæt samarbejde med kommunerne.
 
Om stillingen:
Vi søger en afdelingschef der har erfaring med ledelse og som brænder for at skabe positive forandringer på førskoleområdet og på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.
På førskoleområdet er kerneopgaverne bl.a. at styrke arbejdet ift. rådgivning om pædagogisk udviklende praksisser og gode læringsmiljøer i de grønlandske dagtilbud. På området arbejdes der også med opkvalificering af dagtilbudspersonale i tidlig opsporing og indsatser.
Hos Tidlig Indsats, MANU og Meeqqqat 0-18 er kerneopgaverne implementering af undervisningsmaterialerne i MANU, styrkelse af koordinering af tværfagligt samarbejde og udvikling af programmet Tidlig Indsats for gravide familier, samt implementering af det digitale opsporingsværktøj TOPI (Tidlig opsporing og indsats).
 
Afdelingen beskæftiger sig med følgende kerneområder:
Fra Inuuneritta III:

 • Meeqqat 0 – 18 er et politisk bestemt, tværsektorielt samarbejde mellem social-, uddannelses- og sundhedsområdet, som har til hensigt at styrke det tværsektorielle samarbejde om børns udvikling og trivsel.
 • MANU - er et landsdækkende alment tilbud til alle forældre, adoptivforældre og plejeforældre. MANU er et helhedsorienteret koncept bidrager til at styrke forældrekompetencen.
 • Tidlig indsats - er en indsats for sårbare gravide familier med behov for særlig støtte. Indsatsen har til formål at fremme barnets trivsel og forebygge omsorgssvigt. Positive sociale relationer forlænger livet.

Førskoleområdet:

 • Udvikling af et rådgivningskoncept for rådgivning om pædagogisk udviklende praksisser og gode læringsmiljøer og forebyggelse af børns mistrivsel
 • Yde lokal rådgivning og vejledning til pædagogisk personale, dagtilbud og kommunale forvaltninger ud fra det besluttede rådgivningskoncept
 • Udvikling af et kursuskoncept for ”Tidlig opsporing og indsats”
 • Uddanne og opkvalificere dagtilbudspersonale og kommunale forvaltninger i tidlig opsporing og indsats.

 
Vi søger en afdelingschef med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for udvikling samt en professionel og sikker. Derudover er det afgørende at du kan navigere og lede i en politisk styret organisation. Som afdelingschef vil du have ledelsesansvar overfor enhedens medarbejdere, ligesom du vil være en tæt faglig sparringspartner og til de andre enheder i Socialstyrelsen, samt til styrelseschefen.

Vi forventer, at:

 • Du er cand. … eller lignende og har dokumenteret ledelseserfaring.
 • Du har som afdelingschef fokus på til stadighed at udvikle førskoleområdet og forebyggelsesområdet samt implementere de politiske strategier på området.
 • Du har en relevant faglig profil, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring med at arbejde med bl.a. forandringsprocesser
 • Du har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel
 • Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, gerne på både grønlandsk og dansk

 
Som afdelingschef for afdelingen refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i en samlet ledelsesgruppe på 8 personer. Du får direkte ledelsesansvar for 15 medarbejdere i afdelingen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:
 

 • Varetage den overordnede ledelse og koordinering af afdelingen
 • Personaleledelse og sikre medarbejderudvikling og trivsel
 • Fordeling og prioritering af afdelingens opgaver
 • Bidrage til strategisk udvikling i styrelsens organisation og kerneopgaver
 • Sikre drift og udvikling af afdelingen som arbejdsplads
 • Sikre høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen og at der leveres til tiden.
 • Stå i spidsen for udvikling og kvalificering af indsatserne.
 • Ansvarlig for budgettet inden for området.
 • Sikre samarbejde på tværs af sektorer samt at etablere tæt samarbejde med interne såvel som eksterne aktører på forebyggelsesområdet.

Der må til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen. Dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) foruden gode fremmedsprogskundskaber er en fordel, men intet krav.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Børne- og unge døgninstitutioner, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdeling, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.910 og årligt Kr. 682.930

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelsestidspunkt
1. august 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 22. juli 2022 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten afdelingschefen i Paarisa Tina Evaldsen tlf. +299 56 55 09, mail tiev@nanoq.gl eller Styrelseschef Helene Broberg Berthelsen, tlf.: +299 55 56 75, mail hebe@nanoq.gl .

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning