Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Direktør til Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen i Grønland søger en ny direktør, der kan spille en central rolle i et komplekst kriminalretssystem samt fortsætte moderniseringen af den samlede organisation.

 

Kriminalforsorgen i Grønland skal medvirke til at begrænse kriminalitet – en opgave, som hele retssystemet (politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg) er fælles om, og som kriminalforsorgen konkret efterstræber gennem løsningen af de opgaver, der i overensstemmelse med kriminalloven og retsplejeloven omfatter fuldbyrdelse af kriminalretlige foranstaltninger i form af tilsyn, samfundstjeneste, anstaltsanbringelse og forvaring, forvaltning af tilbageholdelse i anstalterne og gennemførelse af personundersøgelser.                                                                  

 

Kriminalforsorgen i Grønland er inde i en spændende udvikling. I 2019 åbnede den første lukkede anstalt i Grønland, der skal udvikles nye former for tilbud til de indsatte og den samlede organisation gennemgår en udvikling, hvor samarbejdet med kriminalforsorgen i Danmark og Justitsministeriets departement fortsat skal udvikles og styrkes.

 

Direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland indgår som fast medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen, deltager i kriminalforsorgens koncernledelsesmøder og varetager det overordnede strategiske og ledelsesmæssige ansvar for organisationen. Det indebærer følgende opgaver og ansvarsområder, som en ny, udviklingsorienteret direktør bør håndtere med henblik på en løbende modernisering og effektivisering af organisationen:

·       ledelse af kriminalforsorgens hovedkontor i Nuuk,

·       overordnet styring og koordinering af opgaveløsningen i kriminalforsorgens operative enheder (6 anstalter og tilsynsafdeling), herunder løbende kontakt med lederne af enhederne,

·       udarbejdelse og vedligeholdelse af en lang række administrative forskrifter (bekendtgørelser) i henhold til bemyndigelse i kriminalloven,

·       afgørelse af sager af principiel og vidtrækkende karakter på både faglige og administrative områder,

·       løbende kontakt med grønlandske politikere for at informere om kriminalforsorgens virksomhed og for at sikre, at kriminalforsorgens opgaveløsning harmonerer med den rådende retspolitiske opfattelse i landet,

·       løbende kontakt til – og samarbejde med – Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark og Justitsministeriet. Et godt og tæt samspil med disse udgør en både spændende og udfordrende opgave for direktøren, der forventes at kunne balancere mellem to meget forskellige administrative og politiske kulturer – en balance der kræver politisk tæft.

 

Direktøren fungerer som øverste chef for Kriminalforsorgen i Grønland med reference til direktøren for kriminalforsorgen i Danmark.

 

Kvalifikationer
Det forventes, at en kommende direktør er en tydelig og dedikeret leder, har gode lederevner og gode evner for samarbejde, herunder samarbejde med det øvrige retssystem i Grønland og tværfagligt samarbejde på mange niveauer i og uden for organisationen. Direktøren kan endvidere kombinere kravet til en omkostningseffektiv og moderne kriminalforsorg med udviklingen af en god og attraktiv arbejdsplads. Det kræver en person med strategisk udsyn, administrative evner, organisationsforståelse, tillidsskabende ledelsesstil, gennemslagskraft og gode evner for intern og ekstern kommunikation. Tjenestesproget er dansk og grønlandske sprogkundskaber er ikke et krav.

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med en relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur., cand.scient.pol eller lignende. Herudover ønskes en direktør med ledelsesmæssig erfaring fra en eller flere større virksomheder – herunder gerne fra en offentlig virksomhed. Direktøren forudsættes at have det fornødne indblik i og forståelse for kriminalforsorgens arbejdsområde og kerneopgave samt erfaring med personaleledelse, HR og økonomistyring. Kendskab til grønlandske samfundsforhold, herunder kulturelle og politiske forhold, vil være en fordel.

Direktøren skal være fleksibel og indstillet på, at der er en vis rejseaktivitet forbundet med jobbet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som direktør for Kriminalforsorgen i Grønland er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 39, hvor årslønnen aktuelt er 468.005 kr. Der er til stillingen knyttet et generelt tillæg på 37.438 kr. årligt i aktuelt niveau. Der vil endvidere blive optaget forhandling med den forhandlingsberettigede organisation om tillæg til stillingen. Løn og tillæg reguleres efter de for statens tjenestemænd i Grønland gældende regler.

 

Efter forhandling af tillæg forventes lønniveauet at være på årligt ca. 850.000 kr. – 875.000 kr. ekskl. pension.

 

Stillingen vil også kunne besættes på åremål.

 

Ansættelsesområdet er tjenestemandsstillinger i Grønland under staten, Grønlands selvstyre eller en kommune.

 

Ansættelsesstedet er Nuuk i Grønland.

 

Der kan anvises bolig, og der ydes tiltrædelsesfrirejse, fratrædelsesfrirejse og feriefrirejse samt bohaveflytning efter gældende aftaler for statens tjenestemænd i Grønland.

 

Ansøgningen
Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

 

Din ansøgning – der stiles til Dronningen – med CV, dokumentation for uddannelse og evt. forudgående erfaring skal være modtaget senest mandag den 31. maj 2021, kl. 23.59 (dansk tid).

 

Samtaler forventes afholdt i uge 22 og 23.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktøren for kriminalforsorgen i Danmark, Ina Eliasen på tlf. 7255 4120.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af den grønlandske tjenestemandslovs § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter den grønlandske tjenestemandslovs § 5, stk. 3, ikke videregives. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udleveringen.

Søg stillingen