Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Administrerende dommer ved Retten i Grønland

Vil du medvirke til at præge udviklingen i det grønlandske retsvæsen?

Stillingen som administrerende dommer ved Retten i Grønland er ledig til besættelse snarest muligt.

Som led i styrkelsen af justitsområdet i Grønland forventes Retten i Grønland at få tilført en yderligere dommerstilling fra 2019, således at der er to dommerstillinger ved retten.

 

Den administrerende dommer kommer til at stå i spidsen for retterne i første instans i Grøn-land, der består af de fire kredsretter og Retten i Grønland med i alt ca. 75 medarbejdere. De fleste sager begynder som udgangspunkt i kredsretterne. Civile sager behandles imid-lertid af Retten i Grønland, der også behandler sager henvist fra kredsretterne, samt insol-venssager, visse særlovssager, visse fogedsager samt sager om registrering af rettigheder.

 

Den administrerende dommer får ved siden af retsarbejdet ansvaret for kredsretternes og Retten i Grønlands ledelsesmæssige, bevillingsmæssige og administrative forhold. Opga-verne omfatter blandt andet organisering af arbejdet i kredsretterne og Retten i Grønland, personaleledelse og -administration, uddannelse, kommunikation, styring af bevilling, bud-get og regnskab, it-drift og bygningsadministration. Administrationschefen, souschefen, cheftolken og de fire administrerende kredsdommere bistår i varetagelsen af de ledelses-mæssige og administrative opgaver.

 

Det er et vigtigt fokusområde for den administrerende dommer at sikre kortere sagsbehand-lingstider ved kredsretterne og Retten i Grønland samt at øge indsatsen for uddannelse og kompetenceudvikling af blandt andet kredsdommere og kredsdommerkandidater.

 

Læs mere om kredsretterne og Retten i Grønland her eller på www.domstol.dk/gronland

 

Kvalifikationer

Den administrerende dommer skal være dommer eller kvalificeret til at blive dommer, jf. den grønlandske retsplejelovs § 13.

 

Den administrerende dommer skal have visioner for og være i stand til at udvikle og styrke det grønlandske retsvæsen. Ansøgeren skal således have gode evner for strategisk ledelse og formå at omsætte mål og værdier til konkrete handlingsplaner, herunder for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.

 

Som øverste ansvarlige for kredsretterne og Retten i Grønland er det vigtigt, at den admini-strerende dommer har gode evner for personaleledelse. Ansøgeren skal have flair for at skabe medarbejdertrivsel og medarbejderglæde samt lyst til at styrke uddannelsesindsatsen og kompetenceudviklingen blandt de ansatte.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har indsigt i og forståelse for de særlige grønlandske forhold og kan anvende det aktivt i sin ledelse.

 

Ansøgeren skal være god til at se nye muligheder ved en ret med omskiftelige forhold og vilkår. Ansøgeren skal endvidere være i stand til at lede og planlægge arbejdet i en organi-sation med blandt andet store geografiske afstande.

 

Den administrerende dommer skal være samarbejdsorienteret og kunne medvirke til at styrke det interne samarbejde ved Grønlands Domstole både i det daglige samarbejde og gennem aktiv deltagelse i Grønlands Domstoles Ledelsesforum. Samtidig skal den admini-strerende dommer kunne indgå i et tæt samvirke med Domstolsstyrelsen og rettens profes-sionelle samarbejdsparter mv., herunder Grønlands Politi, Kriminalforsorgen, advokaterne samt landsforsvareren og de autoriserede forsvarere.

 

Der vil yderligere blive lagt vægt på, at ansøgeren er en stærk kommunikator, der kan kom-munikere internt samt eksternt til rettens professionelle samarbejdsparter, brugere, pressen og andre interessenter.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse i stillingen sker som tjenestemand i lønramme 38, jf. lov om statens tjeneste-mænd i Grønland. Der er til stillingen knyttet et særligt tillæg, et stillingsmæssigt tillæg samt et personligt tillæg. Den samlede månedlige løn er 73.491 kr. i aktuelt niveau (1. april 2018-niveau). Ud over lønnen ydes der 18 % i pension af det særlige tillæg.

 

Der stilles en attraktiv tjenestebolig til rådighed, som også kan rumme en eventuel familie.

Den administrerende dommer vil være omfattet af en række aftaler for statens tjeneste-mænd i Grønland vedrørende ret til til- og fratrædelsesfrirejse, frirejser under tjenesten samt bohaveflytning. I forhold til feriefrirejser vil Domstolsstyrelsen yderligere være indstillet på at give eventuel familie mulighed for en årlig feriefrirejse, jf. § 3 i aftale af 22. august 1992 om særlige ansættelsesvilkår.

De forskellige aftaler kan ses her.

 

Nærmere oplysninger om tjenesteboligen og ansættelsesvilkår kan læses her eller fås ved henvendelse til Domstolsstyrelsen.

 

Tiltrædelse kan ske efter nærmere aftale.

 

Ansøgning og procedure for besættelse af stillingen

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, landsretsudtalelse og even-tuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 29. oktober 2018, kl. 12.00 (dansk tid).

Ansættelsessamtaler i Dommerudnævnelsesrådet for Grønland forventes at blive afholdt (evt. via video) den 21. november 2018 og eventuelt også den 18. december 2018. Indkal-delse til samtaler må påregnes at ske med kort varsel.

 

Et konsulentfirma kan medvirke under ansættelsesproceduren. Til brug for gennemførelse af et eventuelt testforløb skal fortrolig e-mail-adresse samt telefonnummer oplyses i ansøg-ningen.

De ansøgere, der har været til samtale vil modtage særskilt information om den videre pro-cedure ved stillingsbesættelsen samt om et eventuelt testforløb efter Dommerudnævnelses-rådets møde den 21. november 2018.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretæren for Dommerudnævnelsesrådet, Barbette Hjelmborg (99 68 42 49), Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen (99 68 42 79) eller til HR-chef Tina Henriksen, Domstolsstyrelsens HR-center (99 68 42 12).

 

Dommerudnævnelsesrådet for Grønland forventes at træffe endelig afgørelse om, hvem der indstilles til stillingen på sit møde den 18. december 2018. Den indstillede ansøger oriente-res telefonisk om rådets indstilling, inden den offentliggøres på hjemmesiden www.dom-stol.dk/dommerudnaevnelsesraadet

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.