Skip to main content
108

Dette jobopslag er udløbet

Inatsisartut Ombudsmandiat fuldmægtigimik/immikkut siunnersortimik sulisussarsiorpoq

Atorfik pillugu
Inatsisilerinermi suliamik su­li­a­rin­nit­tu­tut (fuldmægti­gi­tut i­ma­luu­nniit im­mik­kut si­un­ner­sor­ti­tut) a­tor­fik 1. januar 2021 aal­lar­ner­fi­ga­lu­gu er­seq­qin­ne­ru­su­mil­luun­niit i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­nik­kut su­li­ler­tus­sa­nik i­nut­tas­sar­si­uun­ne­qar­poq.

 

Ombudsmandi Namminersorlutik Oqartussani Kalaallillu Nunaanni kommunini oqartus-saasut inatsiseqartitsinernik atuuttunik malinninnersut nakkutigissallugu qinerneqarsimavoq.

 

Innuttaasut naammagittaalliuutaat annertunerusutigut suliarisarpavut. Tamatuma saniatigut nammineerluta sulianik misissugassanngortitsisarpugut, soorlu tusagassiorfitsigut eqqartuisoqarsimatillugu, taamatullu aamma kommuninut angalasarluta paaqqin-niffinnillu misissuisarluta. Tamanna isornartorsiuinermik malitseqarsinnaavoq, oqartussaasulluunniit aalajangiinerminnik suleriaatsiminnilluunniit allanngortitseqqullugit kaammattorneqarsinnaallutik.

Sulianik suliarinninneq i­nat­si­si­le­ri­ner­mi pi­sor­taq inatsisilerituullu sulianik suliarinittut allat su­le­qa­tigalugit i­nger­lanneqartarpoq. Su­li­a­nik su­li­a­rin­nit­tut ataasiakkaat su­liner­tik an­ner­tuu­ti­gut nam­min­neq pi­ler­saa­ru­si­orsinnaavaat suliassallu tunniunneqartut naammassineqarnissaasa tungaannut malinnaavigisinnaallugit.

Taakkua saniatigut sulianik suliarinnittut suliassani allani a­qut­si­ner­mi­lu su­li­as­sani an­ni­kin­ne­ru­su­ti­gut pe­qa­taa­sarput.

 

Qin­nu­te­qar­toq pil­lu­gu

Il­lit

·       cand.juritut i­lin­ni­ar­si­ma­suu­vu­tit, a­tu­a­gar­sor­nik­kut pi­sin­naa­sa­qar­lu­ar­lu­tit al­lakka­ti­gul­lu o­qaa­se­qaa­ti­gii­li­ul­laq­qis­suul­lu­tit,

·       pi­sor­tat pil­lu­git i­nat­si­se­qar­tit­si­ner­mik im­mik­kut so­qu­ti­gi­sa­qar­tuu­vu­tit, i­ngerlat­si­ner­lu pil­lu­gu i­nat­si­se­qar­tit­si­neq pul­la­vi­gi­ne­ro­ru­sul­lu­gu

·       i­nat­si­si­le­ri­nik­kut a­jor­nar­tor­si­u­ti­nik, su­le­ri­aat­si­nik pe­ri­aat­si­nil­lu as­si­giin­ngii­aartu­nik pi­u­ma­sa­qaa­te­qar­fi­u­su­nil­lu mi­sis­su­i­neq nu­an­na­ra­lu­gu­lu pik­ko­rif­fi­gaat

·       su­li­as­sa­tit nam­mi­neer­lu­tit su­li­a­ri­sin­naa­va­tit, peq­qis­saa­rus­si­suuvutit a­ki­sussaas-su­se­qar­lu­ar­tuul­lu­til­lu

·       su­li­ner­mi mi­si­lit­ta­ga­qar­tuu­sin­naa­vu­tit, soorlu qi­ti­u­su­mik i­nger­lat­si­vim­mi, eq­qar­tuus­si­vin­ni, kom­mu­ni­ni eqqar­tuus­sis­su­se­ri­su­ni­luun­niit. I­lin­ni­ar­nermin­nil­li naam­mas­sin­ner­laat aam­ma i­laa­tin­ne­qar­sin­naap­put.

 

Suliffik pillugu

Suliffipput mikisunnguuvoq, Ombudsmandi, inatsisilerinermi pisortaq, nutserisut/oqalutsit pisortaat, taakkulu saniatigut inatsisilerituut sulianik suliarinnittut arfinillit, nutseri-soq/oqalutsi ataaseq allatsilu ataaseq ullumikkut sulisuullutik.

 

Su­lif­fik pit­saa­soq i­nger­lal­lu­ar­tor­lu, suliassat tamarmiusut naammassiniarneqarneranni ikioqatigiiffiusartoq, neqeroorutigaarput.

 

Pi­ngaar­tu­mik i­lin­ni­ar­ner­min­nik naam­mas­sin­ner­laat eq­qar­saa­ti­ga­lu­git i­nat­si­si­le­rinik­kut pit­saa­su­mik, pa­ta­jaat­su­mik ta­ma­ti­goor­tu­mil­lu i­lin­ni­ar­tit­si­neq ne­qe­roo­ru­tigaar­put, taman­na­lu i­nat­si­si­le­ri­tuu­tut ki­ngu­sin­ne­ru­suk­kut su­li­ninni qaf­fak­ki­artor­nis­sa­nnut i­lu­a­qu­taa­sin­naa­so­ru­jus­suu­voq.

 

Pif­fis­saq su­lif­fi­u­soq sa­paa­tit a­kun­ne­ran­nut nal. a­kun­ne­ri­nik 40-nik si­vi­sus­su­seqar­poq. Qaa­ngi­ut­too­ra­jun­ngi­la­gut, pif­fis­sal­lu su­li­ar­tor­fi­u­sar­tut so­raar­fi­u­sar­tul­lu ni­ke­rar­tin­ne­qar­sin­naapput pis­sut­sil­lu al­la­ti­gut aam­ma e­qaat­suul­lu­tik.

 

Su­li­su­nut i­nis­si­a­mik i­nis­sa­qar­tit­si­vu­gut, ma­lit­ta­ri­sas­sat a­tuut­tut tunngavigalugit a­ki­ler­sor­ne­qartussamik. Atorfinikkiartorlutit angalanerit pi­­sattavillu nuun­ne­qar­ne­rat akilissa-vagut.

 

A­kis­sar­si­at a­tor­fi­nit­sit­si­ner­mi­lu a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut

A­kis­sar­si­at a­tor­fi­nit­sit­si­ner­mi­lu a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut I­nat­si­sar­tut Si­u­lit­taa­so­qar­fi­a­ta DJØF-il­lu i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­ne­ri­si­gut aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­tar­put. Tun­nga­vi­u­sumik a­kis­sar­si­at ta­pillu Ka­laal­lit Nu­naan­ni qiti­u­su­mik al­laf­fe­qar­fis­su­ar­mi fuldmægti­git a­kis­sar­si­aan­nut naa­per­tuup­put. Taak­ku­a sa­ni­a­ti­gut u­ki­ut qas­sit su­li­si­ma­neq tun­nga­vi­ga­lu­gu so­raar­ne­rus­su­ti­si­a­qaataa­sus­sa­nik ta­pe­qar­poq qaam­mam­mut i­kin­ner­paa­mik 3.456,94 kr.-nik. Pi­sin­naa­sa­qas­su­seq aal­laa­vi­ga­lu­gu ta­pit i­su­ma­qa­tigiin­ni­u­ti­gi­ne­qar­nis­saan­nut pe­ri­ar­fis­sa­qar­poq, taa­ma­tut­taar­lu a­qut­si­nik­kut su­li­as­sa­mik i­su­ma­gi­sas­sin­ne­qar­ner­mi tassu­nga qaammatikkaartumik ta­pi­lii­so­qar­nis­saa­nut pe­ri­ar­fis­sa­qar­lu­ni.

 

Suliffimmit allamit sulinngiffeqarallarsinnaanermut periarfissaqarpoq
Naalagaaffimmi tjenestemandit AC-llu isumaqatigiissutaat arlallit tunngavigalugit atorfeqartitaasut Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfinitsinneqarnermut atatilugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarallarsinnaatitaapput. Sulinngiffeqarallarsinnaatitaaneq pillugu aalajangersakkani katissimallugit aapparisat inooqatigisallu pineqartunut aamma ilaatinneqarput.

 

Malugiuk Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfinitsinneqarnermut atatillugu sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaatit akuersaarneqartarnissaat Indenrigsministereqarfiup kommuninut nunallu immikkoortuinut inassutigisimammagu.

 

Namminersorlutik Oqartussani kom­mu­ni­mi­luun­niit a­tor­fe­qa­ru­it uatsinni atorfinitsinneqarninni soraarnermi angalanermut pisattallu angallanneqarnerannut akiliunneqarnissamik pisinnaatitaaffitit katersat pigiinnassavatit.

 

Qin­nu­te­qaat
Qin­nu­te­qaat su­lif­fi­gi­si­ma­sat al­lat­tor­si­maf­fi­an­nik (CV-mik), bache­lo­ri­tut kandi­da­ti­tul­lu so­raa­rum­meerner­mut, ma­tu­ma­ni ka­rakte­rit al­lat­tor­si­maf­fii i­lan­ngul­lu­git eq­qar­saa­ti­ga­lu­git, up­per­nar­saa­ti­nik alla­gaa­ti­nil­lu al­la­nik ta­ma­tu­mun­nga tun­nga­su­te­qar­tu­nik i­la­qar­tin­ne­qar­toq inatsisilerinermi pisortamut Kim Blokbomut, kb@ombudsmand.gl-imut e-ma­i­lik­kut nassiunneqassaaq.

 

Qin­nu­te­qaatit ki­ngu­sin­ner­paa­mik sapaammi 15. november 2020-­mi ti­goreersimassa-varput. A­tor­fi­nitsit­si­ni­ar­lu­ni oqaloqatiginninnerit sapaatit akunneranni 47-mi i­nger­lan­ne­qar­nis­saat naat­sor­suu­ti­gine­qar­poq.

 

A­tor­fik Ka­laal­lillu Nu­naan­ni na­ju­ga­qar­neq su­li­ner­lu pil­lu­git paa­sis­su­tis­sat amerlanerusut immikkut siunnersortimut Henrik Bachimut o­qa­ra­su­aa­tik­kut +299 32 78 10-k­kut nal. 10-14 saaf­fi­ginnilluni pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naap­put, pingasunngornerlu saaffiginnissutinut matoqqasarpoq (Danmar­ki­mit si­ane­ru­it Danmar­ki­mi na­lu­naa­qut­tap Ka­laal­lit Nu­naan­ni na­lu­naa­qut­ta­mit nal. ak. si­sa­mik si­ul­li­u­ne­ra eq­qaa­ma­juk).

 

Nittartagarput www.ombudsmandi.gl atuarlugu paasisaqarnerusinnaavutit.

Inatsisartut Ombudsmandiat
Postboks 1606
3900 Nuuk
Telefon: +299 32 78 10
E-mail: post@ombudsmand.gl