Skip to main content
94

Dette jobopslag er udløbet

Imermik pilersuinermut nunaqarfimmi formandi nunap immikkoortuani Diskomi - Aasianni

Nukissiorfiit nunaqarfimmi formandissamik sulisussarsiorput imermik imerneqartussamik nioqqutissiornermut aamma siaruarterinermut tunngasunik tamanik ulluinnarni aamma suliatigut aqutsinermik suliaqartartussamik, tassunga ilanngullugit ingerlatsineq, pitsaanerulersitsineq aamma ineriartortitsineq qulaani taaneqareersuni nunaqarfinni nunap immikkoortuanut Diskomut attuumassuteqartuni. Atorfiup sapinngisamik pilertornerpaamik inuttalerneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Illit ingerlatsinermut akisussaasuusumik nunaqarfinnut teamlederimut akisussaaffeqassaatit Aasiannilu najugaqartuussallutit.

 

Suliassat:

Suliassanut pingaarnernut ilaapput iliuuserisat aallarteriikkat ingerlatiinnartarnissaat ineriartortittarnissaallu, tassunga ilanngullugit suliatigut, isumannaallisaanikkut, allaffissornermi aamma aqutsinermi iliuuserisat malittarisassat, ilitsersuinerit aamma ilitsersuutit atuuttut naapertorlugit. Formandi nunaqarfinnut immikkoortortaqarfimmi suleqatigiit suleqatigiilluarnissaannut peqataalluassaaq illoqarfiit, nunaqarfiit, nunap immikkoortuani aamma suliffeqarfimmi sumiinneq apeqqutaatinnagit.

 

Tamakku saniatigut formandip akisussaaffigaa suliffiup iluani periutsit ingerlaavartumik ineriartortinneqarnissaat malinnaaviginissaallu, kiisalu inatsisit atuuttut sutigut tamatigut eqquutsinneqarnissaat, ingammik:

 • Isumannaallisaanermut aamma erngup pitsaassusianut oqartussaasut piumasaqaataat.
 • Akisussaaffigisatigut piginnaasat isumagisarnissaannut aamma ineriartortinneqartarnissaannut peqataaneq illoqarfiit aamma nunaqarfiit immikkoorutaat soqutigalugit. Akisussaaffigisami sulisunik teknikimut atortunik suliaqartarnermi kiisalu atortunik taakkununnga attuumassuteqartunik ilinniartitsineq. 
 • Sulisut nutaat nunaqarfinni ataasiakkaani pigaartuusalinnginneranni ilinniartinneqarnissaannik aallarniisarneq.
 • Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility-ani anguniakkanik naammassinninnermut ineriartortitsinermullu peqataaneq.
 • Nunaqarfinnut teamlederip ingerlatsinermut akisussaasuusup innersuussutai suliassat takkuteriasaartut suliarisarnissaat.

 

Formandi Aasianni najugaqartussaasariaqarpoq, kisianni aammattaaq angalasarnissamut aamma nunap immikkoortuani illoqarfinnut imaluunniit nunaqarfinnut allanut aamma Nuummi qullersaqarfimmut sivikitsumik angalanissamut piumaffigineqarsinnaalluni.

 

Suleqatissarsiorpugut makkuninnga piginnaasalimmik:

 • Teknikimut tunngasumik ilinniagaqartumik – maskinistitut, innaallagialerisutut, VVS-montøritut imaluunniit maskinarbejderitut assingusumilluunniit, imaluunniit allamik tulluartumik ilinniagaqarneq iluaqutaassaaq, tassunga ilanngullugu SRO - atortumik ilisimasaqarneq.
 • Aqutsinermut tunngasumik misilittagaqarneq, pilersuinermut atortunik ingerlatsinermut aamma aserfallatsaaliuisarnermut misilittagaqarneq iluaqutaassaaq.
 • Nammineersinnaasoq soorlu aamma suleqatigiinni suleqataalluarsinnaasoq.

 

 

Nunaqarfinnut teamlederi peqatigalugu taamatuttaarlu nammineerluni Attumi, Niaqornaarsummi, Ikerasaarsummi, Iginniarfimmi, Ikamiuni, Akunnaami aamma Kitsissuarsunni pisariaqartitsinerlu naapertorlugu aamma Kangerlummi sulisunik suliatigut siunnersuisarneq aamma ilitsersuisarneq. Suliassat pingaarnerit imermik nioqqutissiornermi aamma siaruarterinermi atortunik ingerlatsinermut atatillugu assassornermi suliatigut siunnersuinermut aamma tapersersuinermut tunngassuteqarput.

 

Neqeroorutigisinnaavavut:

 • Atorfik pissanganartoq suliatigut aamma inuttut unamminartortalik.
 • Suliffimmi avatangiisit isumassarsinartut pitsaasuusullu sulisullu ikinngutigiilluartut, kiisalu sukumiisumik suliassanik ilisimatitsineq ilitsersorneqarnerlu.
 • Suliffik ineriartorfiusoq suliatigut aamma inuttut ineriartornissamut pitsaasunik periarfissaqartitsisoq.

 

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut aamma paasissutissat sukumiinerusut

Akissarsiat aamma a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mi a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut Naa­lak­ker­su­i­sut aam­ma kat­tuf­fi­up at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sap a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit tun­nga­vi­ga­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sap­put.

 

A­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­qar­tit­si­so­qar­sin­naa­voq ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git. Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­saq aq­qu­ti­ga­lu­gu a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­mik in­ner­suus­si­so­qar­si­map­pat a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­ni­mut in­ner­suun­ne­qar­si­ma­su­mut pi­sin­naa­ti­taaf­fiit pi­giin­nar­ne­qas­sap­put.

 

Atorfimmut tunngasut apeqqutit imaluunniit atorfinitsinneqarnermi atugassarititaasut pillugit Teamlederimut Aqqa Tuuma Mathiassen, tlf. 89 48 59, mobil: 53 64 22 imaluunniit e-mail: atma@nukissiorfiit.gl saaffiginnissutigineqarsinnaapput.  

Paasissutissat nalinginnaanerusut Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut, HR-imut, saaffiginnissutigineqarsinnaapput: HR@nukissiorfiit.gl imaluunniit +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 11. Februari 2019 for mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl

Qin­nu­te­qaat tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git paa­sis­su­tis­sat i­lin­nut tun­ngas­su­te­qar­tut (CV), i­lin­ni­a­ga­qar­si­ma­ner­mut up­per­nar­saa­tit aam­ma si­or­na­ti­gut su­lif­fi­gi­si­ma­sa­nit o­qaa­se­qaa­tit as­si­li­ne­ri i­lan­ngul­lu­git allakkatigut A-tut nassiunneqassapput postboks 1080, 3900 Nuuk, imaluunniit ma­i­lik­kut uu­nga: hr@nu­kis­si­or­fiit.gl, taamaalilluta qinnuteqaat tigusimariissavarput kingusinnerpaamik 11. februari 2019.

Nukissiorfiit pillugit sukumiinerusumik paasissutissat, tak. www.nukissiorfiit.gl