Landslæge ved Landslægeembedet i Grønland

Fakta

Stillingstype: Landslæge

Virksomhed: Departementet for Sundhed

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024 12:00

Kontakt: Departementschef Nike Berthelsen (+299) 346690 / nike@nanoq.gl eller Landslægen Henrik L. Hansen (+299) 345191 / henh@nanoq.gl

Landslæge ved Landslægeembedet i Grønland

Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut ved Naalakkersuisoq for Sundhed søger besættelse af stillingen som Landslæge ved Landslægeembedet fra 1. september 2024 eller efter aftale.

Landslægen er lovmæssigt underlagt Selvstyrets bekendtgørelse om Landslægeembedets virke.

Landslæges opgaver er mangfoldige og omfatter tilsyn, rådgivning og vejledning, og samarbejder med relevante samarbejdspartnere i både ind- og udland. Landslægen har ledelsesfunktion i Landslægeembedet, der udover landslægen aktuelt består af tre sygeplejersker/sygeplejefaglige konsulenter, en uddannelseslæge og en kontorfuldmægtig og en studentermedhjælp.

Sundhedsområdet i Grønland har stor samfundsmæssig betydning og derfor storpolitisk bevågenhed, hvilket afspejles i opgaverne og ansvaret forbundet med stillingen.

Landslægens ansvarsområder er bl.a.:

 • yde sundhedsfaglig rådgivning til Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Sundhed.
 • føre tilsyn med sundhedsvæsenets institutioner og det sundhedsfaglige personale.
 • rådgive andre myndigheder om sundhedsmæssige forhold.
 • sikre overvågning af befolkningens sundhedstilstand-/sundhedstilstanden ilandet samt følge udviklingen i forhold, der har betydning for denne.
 • føre tilsyn med det sundhedsfaglige personale og dets virksomhed inden og uden for sundhedsvæsenet.
 • orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold nødvendiggør dette.

Opgaver for landslægen er bl.a.:

 • udarbejde faglige vejledninger for sundhedspersonalet.
 • forberede behandling af patientklagesager samt udarbejde sagsfremstilling og bemærkninger til afgørelse i samarbejde med Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark.
 • overvåge og sikre bekæmpelse af smitsomme sygdomme.
 • yde bistand til rets- og politimyndigheder.
 • indsamle, kvalitetssikre og bearbejde medicinalstatistik – informere Naalakkersuisoq om dette samt gøre statistikken tilgængelig for øvrige myndigheder og for offentligheden.
 • ansvarlig for vedvarende opdatering af en række registre, samt stille data fra disse til rådighed for øvrige myndigheder og for offentligheden.
 • personaleledelse og organisationsudvikling.
 • ansvar for forvaltning i overensstemmelse med gældende love og regler.
 • deltage som medlem af diverse kommissioner og udvalg.

Det forventes, at Landslægeembedet inden for kortere tid overtager ansvaret for det forberedende arbejde vedrørende patienterstatningssager.

Ansøgers profil:

Landslægestillingen ønskes besat af en person med følgende faglige profil:

 • Speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale.
 • Erfaring med sundhedsfagligt tilsyn, både på system- og personniveau.
 • Erfaring med sundhedsfaglig klagesagsbehandling.
 • Erfaring med overvågning og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, herunder epidemier.
 • Epidemiologisk erfaring med både indsamling, analyse og formidling afsundhedsinformationer/-data.
 • Erfaring inden for miljøspørgsmål og drikkevandskontrol.

Derudover forventer vi en person, der:

 • har ledelseserfaring og engagement.
 • gerne erfaring fra internationalt arbejde.
 • arbejder struktureret, analytisk og foretager den nødvendige prioritering af arbejdsopgaverne.
 • er kvalitetsbevidst og selvstændig i sit arbejde.
 • kan sikre, at enhedens budgetlægning og budgetstyring sker i overensstemmelse med udmeldte regler samt den politisk givne økonomiske ramme.

Det er en fordel hvis du er dobbeltsproget i grønlandsk/dansk.

Ansøgningsfrist:

31. juli 2024 kl.12.00

Tiltrædelse efter aftale. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller andre forhold omkringansættelsen, så kontakt departementschef Nike Berthelsen (+299) 346690 / nike@nanoq.gl eller Landslægen Henrik L. Hansen (+299) 345191 / henh@nanoq.gl

For mere information om Landslægeembedet se www.nun.gl og om Departementet for Sundhed og Grønlands Selvstyre se www.nanoq.gl 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske på åremål for en periode på 4 år, med mulighed for forlængelse.

Lønnen består af en grundløn, et ikke pensionsgivende tillæg, et rekrutterings- og fastholdelsestillæg samt et åremålstillæg. Den samlede månedlige løn udgør pr. 1. april 2024 kr. 121.866,40 ekskl. pension.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS