Institutleder til Institut for Kultur, Sprog og Historie til Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Fakta

Stillingstype:
Ledere

Virksomhed:
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ansøgningsfrist:
10. april 2024 12:00

Kontakt:
Annemette Nyborg Lauritsen
+299 38 56 60

Ilisimatusarfik søger en erfaren og engageret institutleder med en faglig og ledelsesmæssig stærk profil til udvikling af uddannelser og kapacitetsopbygning af forskningen ved Institut for Kultur, Sprog og Historie. 

Stillingen er ledig til besættelse snarest efter aftale. 

Institut for Kultur, Sprog og Historie rummer følgende fire uddannelser

 • Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
 • Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie
 • Afdeling for Teologi
 • Afdeling for Oversættelse og Tolkning

Institutterne omfatter både ph.d., kandidat- og bacheloruddannelser. På Institut for Kultur, Sprog og Historie er der pt. 13 fastansatte bestående af lektorer, adjunkter, adjunkter med ph.d.-forløb studielektorer, studieadjunkter, samt et antal gæstelærere, emeriti og ph.d.-studerende 

Institutleder refererer til rektor. Institutleder kan samtidig være afdelingsleder på et af instituttets fire afdelinger. 

lnatsisartutlov nr. 12 af 12. juni 2019 om ilisimatusarfik fastsætter institutlederens opgaver herunder ansættelse og afskedigelse af instituttets øvrige ansatte. Institutleder varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. 

Det forventes, at institutlederen

 • Kan fungere som en samlende leder figur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog.
 • Er visionær og handlekraftig og har evnerne til at udvikle instituttet til et attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi.
 • Kan stå i spidsen for institutledelsen som består af institutleder i et tæt samarbejde med afdelingslederne,
 • Kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kapacitetsopbygning af både uddannelser og forskning
 • Kan opnå indsigt i alle instituttets uddannelser og forskningsområder
 • har indsigt i det grønlandske samfund og besidder et internationalt udsyn. Kan samarbejde med den øvrige ledelse samt HR og Studieservice om administrationen af institutterne på tværs af institutter og afdelinger
 • Prioriterer og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Institutlederens arbejdsopgaver er bl.a.

 • At facilitere samarbejde mellem instituttets uddannelser både i drift og udvikling
 • Lede arbejdet i den samlede institutledelse og institutrådet i arbejdet med drift og udvikling af forskning og uddannelse
 • Kvalitetsudvikling og -sikring af instituttets uddannelser
 • Planlægning og gennemførelse af studenterrelaterede aktiviteter herunder tiltag til forebyggelse af frafald
 • I samarbejde med institutledelsen at udarbejde forslag og indstillinger til instituttets strategiske arbejde i tråd med den samlede strategi for Ilisimatusarfik,
 • Understøtte forskeruddannelsen på instituttet og skabe kapacitetsopbygning i forskningsmiljøet på instituttet og i tværgående samarbejder
 • Indgå i universitetets samlede ledergruppe og diverse råd og udvalg
 • Samarbejde med fællesadministration om koordinering af de administrative procedurer
 • Sikre kontakt til aftagergrupper og interessenter, lokalt og internationalt i samarbejde med de enkelte uddannelser
 • Ansættelse og afskedigelse instituttets ansatte.

Kvalifikationskrav 
Den kommende institutleder skal bl.a. kunne dokumentere:

 • Relevant ledelsesmæssig erfaring inden for forskning, uddannelse og samspil med samfundet.
 • Anerkendelse som forsker som ph.d. eller doktorgrad inden for instituttets fagområder samt undervisningserfaring.
 • erfaring med og indsigt i personaleledelse samt interesse for økonomistyring og budgetlægning. Det betragtes som en fordel, hvis ansøger har gode sprogkundskaber i grønlandsk, dansk og engelsk.

Ansøgningen 

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
Bilag 1: Curriculum Vitae inkl. relevante referencer
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3: Publikationsliste. 

Ansættelsesprocedure 

Rektor nedsætter et rådgivende udvalg, som orienteres om indkomne ansøgninger, og som rådgiver om, hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale. 

Kontakt/information 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret rektor Annemette Nyborg Lauritsen på tlf. + 299 385660. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl 

Om Ilisimatusarfik. 

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd. 

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen: 

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Ansættelsesvilkår 

Stillingen er en tidsbegrænset åremålsansættelse på 3 år – med mulighed for forlængelse. Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38, jævnfør gældende lederaftale med Grønlands Selvstyre. Der vil til stillingen være åremålstillæg. 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Tjenestestedet er i Nuuk

Bolig 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS