Afdeling for Jura søger en lektor eller adjunkt (evt. studielektor/studieadjunkt) inden for retsvidenskab

Fakta

Stillingstype: Lektor eller adjunkt

Virksomhed:Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ansøgningsfrist:5. juni 2024 12:00

Kontakt:Anette Storgaard, tlf. (+45) 2467 5238

Afdeling for Jura ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, søger en lektor eller adjunkt inden for retsvidenskab.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

På Afdeling for Jura gennemføres juridisk forskning inden for en bred retsvidenskabelig temaramme med en særlig orientering imod grønlandske retsforhold. Samtidig ligger ansvaret for jurastudiet hos Afdeling for Jura. Lektorer og adjunkter bidrager med både undervisning og forskning.

Der undervises i grønlandske retsforhold på både bachelor- og kandidatniveau. Niveauet svarer generelt til jurastudier i de nordiske lande. Grønlandsk ret har visse lighedstræk med dansk ret, men der lægges vægt på, at de studerende undervises konkret i grønlandsk ret og med orientering imod det grønlandske samfund. 

På studiet er indskrevet ca. 50 studerende og afdelingen har en fastansat adjunkt med ph.d.-forløb samt en fast tilknyttet professor.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk og grønlandsk. Eftersom grønlandsk lovgivning foreligger på dansk og grønlandsk, er det en forudsætning, at mindst et af disse sprog beherskes på modersmålsniveau. Kendskab til det andet af de to sprog er en stor fordel, ligesom der lægges vægt på gode engelskkundskaber.

Kvalifikationskrav

 • Juridisk universitetsuddannelse på ph.d.-niveau.

 • Forsknings-, undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til lektorniveau eller adjunktniveau.

 • Såfremt der ikke findes ansøgere med ovennævnte kvalifikationer, kan ansøgere, der ikke har opnået ph.d. grad komme i betragtning som enten studielektor eller studieadjunkt efter en konkret vurdering. For disse kategorier er stillingens hovedindhold undervisning og administration. Der kan være mulighed for sideløbende at arbejde med udvikling af et ph.d.-projekt.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver som lektor eller adjunkt vil primært bestå i:

 • undervisning i juridiske fag, der er relevante for studiet samt din faglige profil og interesse.

 • vejledning og eksamination af studerende, der skriver bachelorprojekt eller speciale i jura og til tider bachelor eller specialestuderende fra andre studier.

 • forskning samt publicering og videnskabelig formidling inden for afdelingens fagområder og dit eget ekspert-område. Der lægges vægt på, at din forskning og formidling er orienteret imod Grønland og Arktis.

 • videreudvikling af uddannelsen i samarbejde med dine kolleger.

 • som universitetsansat bør du stille din viden til rådighed for samfundet, f.eks. igennem besvarelse af spørgsmål fra medierne, når dette er relevant.

 • fagligt bedømmelsesarbejde.

 • bidrage til løsning af administrative opgaver og deltage i kollegialt samarbejde.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder ved Afdeling for Jura, Anette Storgaard, tlf. (+45) 2467 5238 eller institutleder Annemette Nyborg Lauritsen, tlf. (+299) 385660.

Du kan læse mere om Afdeling for Jura samt finde vores studieordning på www.uni.gl

Ansøgningen

Ansøgningen om ansættelse som lektor eller adjunkt (studielektor/studieadjunkt) ved Afdeling for Jura skal – ud over selve ansøgningsbrevet, hvoraf det skal fremgå hvilken stillingskategori, der søges, indeholde følgende:

Bilag 1: Curriculum Vitae.

Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.

Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste.

Medsendte værker (jfr. Nedenfor Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).

Bilag 6: Et teaching portfolio med dokumentation for undervisningskvalifikationer og universitetspædagogikum eller tilsvarende, samt evt. refleksion over egen hid- og fremtidige undervisningsvirksomhed

Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.

Bilag 8: Op til fem publikationer af kapitel- eller artikellængde. Ansøgeren kan udvælge højst fem publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Bedømmelse af ansøgerne sker i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder, som derefter indkalder kandidat/kandidater til samtale.

 • Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

 • Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

 • Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.

 • Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Læring

 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

 • Institut for Kultur, Sprog & Historie

 • Institut for Sundhed & Natur

Om Fællesadministrationen

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på

http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS