Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Departementschef i Departementet for Uddannelse Kultur og Kirke

Stillingen som departementschef i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke er ledig til besættelse pr. 1. april eller efter aftale.

Departementet har omkring 40 ansatte, fordelt på fire afdelinger: En uddannelsesafdeling, en kultur- og kirkeafdeling, en juridisk afdeling og afdeling for økonomi og studieservice. Sidstnævnte omfatter Uddannelsesstøtteforvaltningen og Kollegieadministrationsforvaltningen i Nuuk. Derudover henhører Uddannelsesstyrelsen samt Digitaliseringsstyrelsen under departementet. Uddannelsesstyrelsen har cirka 50 ansatte, der primært fokuserer på før- og folkeskoleområdet. Digitaliseringsstyrelsen har cirka 30 ansatte, der primært har ansvaret for centraladministrationens IT med alle tilhørende aktiviteter herunder infrastrukturløsninger,  rådgivning og bistand, digitaliseringsinitiativer, drift og support.

Ansvarsområde
Departementschefen har til opgave at sikre høj kvalitet i rådgivning og betjening af Naalakkersuisut samt varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe. Departementschefen indgår desuden i Centraladministrationens ledelsesgruppe.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:

 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger, med fokus på mål- og resultatopnåelse
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer og styrelser, virksomheder mv. samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav
 • Ledelsen af departementet, herunder:
  • Organisations- og personaleudvikling samt udvikling af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
  • Aktivitetsplanlægning, faglig udvikling og effektiv ressourceanvendelse
  • Fremme af gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter


Vi forventer, at du har:

 • Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde
 • Relevant ledelseserfaring og gode lederegenskaber, gerne fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Gode sproglige evner inden for grønlandsk, dansk og engelsk
 • Godt kendskab til og indsigt i grønlandske samfundsforhold
 • Et godt kendskab til politiske beslutningsprocesser samt lovgivningsprocessen i Selvstyret, herunder samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut
 • Analytisk sans og overblik
 • Gode evner til at prioritere og arbejde strategisk, implementere beslutninger og skabe resultater
 • Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets væsentligste opgaver
 • Evne til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner


Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer samt i spørgsmål vedrørende generelle administrative målsætninger og retningslinjer refererer departementschefen til departementschefen i Formandens Departement.
 
Løn-og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til den grønlandske lønramme 39/40.

Lønnen i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 72.767.37 pr. md. og årligt kr. 873.200. Hertil kommer pensionsbidrag og evt. åremålstillæg.

Stillingen vil blive søgt besat på åremålsvilkår.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslov for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår i henhold til IMAK klassificeringsaftale på området.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.:
Organisationsplan og beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef i Formandens Departement Hans Peder Barlach Christensen på telefon +299 34 66 30 eller mail: hape@nanoq.gl.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning