Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Ledig stilling som kredsdommer ved Qaasuitsoq Kredsret

Har du lyst til et afvekslende og udviklende arbejde i et attraktivt arbejdsmiljø?

 

 

 

En stilling som kredsdommer ved Qaasuitsoq Kredsret er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Ansættelsesområdet er kredsretterne i Grønland. Stillingen er placeret med tjenestested i Ilulissat.

 

Dine primære arbejdsopgaver som kredsdommer vil være, at
·      sagsbehandle og træffe afgørelse inden for alle sagsområder, der hører under kredsretterne
·      fungere som retsformand ved retsmøder
·      være med til at sikre effektiv sagsbehandling af høj kvalitet
·      besvare henvendelser fra parter, professionelle aktører, myndigheder, borgere mv.
·      vejlede kontorfunktionærer, videndele med andre ansatte og deltage i den fortsatte udvikling af kredsretterne

 

Det er en forudsætning, at du:
·      er uberygtet og opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen
·      har bestået den i retsplejelovens § 12, stk. 2, nævnte kredsdommeruddannelse med et tilfredsstillende resultat eller har opnået fritagelse herfor
·      er fagligt velfunderet og har gode juridiske kvalifikationer
·      vægter god sagsbehandling og grundighed højt
·      forstår, at retsvæsenet skal levere sin service inden for fastsatte mål for sagsbehandling
·      er parat til at træffe beslutninger af stor betydning
·      er flittig, engageret og villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når dette er nødvendigt
·      har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både grønlandsk og dansk
·      har lyst til og mulighed for at deltage i tjenesterejser i Grønland

 

Arbejdet i kredsretten ledes af den administrerende kredsdommer. Kredsretterne og Retten i Grønland samarbejder tæt om den fortsatte udvikling af domstolene i første instans.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland og den aftale, der er indgået mellem Domstolsstyrelsen og CO 10. Overenskomst og andre aftaler kan findes på domstolenes hjemmeside her

 

Stillingen er klassificeret i lønramme 36.

 

Til stillingen vil der være knyttet et personligt tillæg. Samlet forventes lønnen at være 40.205,38 om måneden med tillæg af pension.

 

Som kredsdommer har du ret til en feriefrirejse hvert 2. år.

 

For ansatte, der bor i en anden by end tjenestestedet, ydes der tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den grønlandske tjenestemandslovs bestemmelser, ligesom der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje mv. efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos administrerende dommer ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen, snj@domstol.gl på tlf. 36 39 20.

 

Ansøgning
Du skal sende din ansøgning med CV, kopi af eksamensbevis, udtalelser og andet relevant materiale til sekretariatet for Dommerrådet senest den 17. oktober 2022.

 

I ansøgningen skal du oplyse, hvilken mailadresse, vi kan kontakte dig på.

 

Ansøgningen stiles til Domstolsstyrelsen og sendes til:

post.landsret@domstol.gl eller

Dommerrådet
v/Landsdommeren i Grønland
Postboks 1040
3900 Nuuk

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

 

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

 

Ansættelsesproces
Dommerrådet afgiver indstilling til Domstolsstyrelsen om besættelse af kredsdommerstillinger.

 

Dommerrådet forventer at indkalde egnede ansøgere til en personlig samtale den 20. oktober 2022. Samtalen kan eventuelt foregå pr. televideo.

 

Hvis du har gennemført kredsdommeruddannelsen, men ikke har beskæftiget dig med retsarbejde de seneste 6 måneder eller mere, kan det være nødvendigt at tilrettelægge et introduktionsforløb for at give Dommerrådet tilstrækkeligt grundlag for at vurdere dine faglige og personlige kvalifikationer. Hvis Dommerrådet ikke har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om du kan indstilles til en stilling som kredsdommer, kan rådet indstille dig til ansættelse som kredsdommerkandidat ved en kredsret. Retten i Grønland vil i det tilfælde tilrettelægge et praktisk introduktionsforløb på minimum 3 måneder. Se nærmere om introduktionsforløbet her https://domstol.dk/groenland/om-groenlands-domstole/uddannelse/kredsdommere/ Ved afslutningen på forløbet afgiver retten en udtalelse, som kan vedlægges en eventuel ansøgning til en kredsdommerstilling.