Gå til hovedindhold
186

Dette jobopslag er udløbet

Rektor – Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) søger ny rektor med tiltrædelse 1. januar 2018 eller efter aftale. Der er som udgangspunkt tale om en åremålsansættelse for fem år med mulighed for forlængelse.

Grønlands vigtigste potentiale for udvikling er uddannelse og forskning. Ilisimatusarfik er med ca. 750 studerende og ca. 100 medarbejdere Grønlands største forsknings- og uddannelsesinstitution.

Ilisimatusarfik udbyder en bred vifte af professionsrettede og akademiske bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser og har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau. Rektor for Ilisimatusarfik har således ansvar for en af Grønlands vigtigste samfundsinstitutioner.

Bestyrelsen søger en kandidat, der kan løfte dette ansvar og medvirke til en positiv samfundsudvikling i Grønland gennem fortsat styrkelse af Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik vil være en attraktiv akademisk arbejdsplads. Universitetet skal tiltrække og udvikle de dygtigste studerende og ansatte på alle niveauer med henblik på at skabe internationalt orienterede uddannelses- og forskningsmiljøer med grønlandsk og arktisk forankring. Der skal fortsat være fokus på at øge kvaliteten og bredden i undervisningen og forskningen.

Resultater skabes i fællesskabet mellem Ilisimatusarfiks studerende, forskere, undervisere, øvrige ansatte og det omgivende samfund. Inden for de overordnede rammer, som bestyrelsen fastsætter, skal rektor lede, inspirere og skabe retning i dette fællesskab og repræsentere det.

For den nærmeste fremtid har Ilisimatusarfiks bestyrelse to særlige fokusområder: En styrket læreruddannelse og -efteruddannelse, og samling af alle universitetets aktiviteter i ét campusområde.
Blandt ledelsens og bestyrelsens opgaver for de kommende år er derfor at arbejde for finansiering af en sådan campus.

Rektor skal desuden udvikle samarbejdet med universitetets interessenter i og uden for Grønland.
Den kommende rektor skal have en stærk akademisk baggrund, gerne som anerkendt forsker, og gerne inden for et af Ilisimatusarfiks hovedområder: humaniora, samfundsvidenskaberne og sundhedsvidenskaberne.

Derudover søger vi en person med ledelseserfaring og gode lederegenskaber karakteriseret af en åben, dialogsøgende, motiverende og transparent ledelsesstil.

Bestyrelsen søger en rektor der brænder for at udvikle og styrke Ilisimatusarfik, og som kan begrunde sine ledelsesbeslutninger fagligt og kan sikre det gode samarbejde indadtil og udadtil. Ilisimatusarfiks kommende rektor skal have forståelse for Ilisimatusarfiks særlige muligheder og udfordringer som et lille universitet i en lille nation under hastig udvikling.

Kendskab til det grønlandske sprog vil være en fordel, men er ikke et krav.
Bestyrelsen lægger dog stor vægt på, at rektor er med til at synliggøre universitetet som et grønlandsk universitet med sit eget sprog og sin egen kultur uden at gå på kompromis med universitetets internationale profil.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39. Lønnen i LR 39 udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. 65.671,52 kr. pr. måned og årligt 788.058,24 kr. Hertil kommer åremålstillæg ved ansættelse på åremål.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, men hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Som udgangspunkt besættes stillingen som en åremålsansættelse på fem år med mulighed for forlængelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJøF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Tjenestestedet er Nuuk.
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om universitet kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Minik Rosing på adressen minik@snm.ku.dk.

Ansættelsesprocedure
Et ansættelsesudvalg fra Ilisimatusarfiks bestyrelse vil vurdere ansøgernes kvalifikationer og afholde samtaler med samtlige relevante ansøgere.
Der forventes samtaler i uge 36-37.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Minik Rosing, minik@snm.ku.dk.

For yderligere information om Ilisimatusarfik, henvises til universitetets website: www.uni.gl.

Ansøgningsfrist mv.
Ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning, der gør rede for ansøgers visioner for, hvordan Ilisimatusarfik skal udvikle sig i de kommende år, og derudover fremsendes oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af eksamensbeviser samt relevant dokumentation for forsknings-og undervisnings- og ledelsesmæssige kvalifikationer.

Ansøgning fremsendes senest d. 25. august kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets hjemmeside http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Søg stillingen online