Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger en udviklingsorienteret Retschef

Har du kompetencerne og erfaringen til at stå i spidsen for den nyoprettede centrale Lovafdeling i Naalakkersuisut? Vi forestiller os du har flere års ledelseserfaring fra lignende stilling og forstår at sætte retning og let kan motivere dine medarbejdere!
Vi tilbyder en spændende stilling som Retschef og leder af Grønlands Selvstyres centrale Lovafdeling. Du vil have direkte reference til departementschefen i Formandens Departement, den juridiske rådgivning af Formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne af Naalakkersuisut.

En af hovedopgaverne som Retschef bliver at styrke og udvikle området i samarbejdet imellem centraladministrationens jurister. Retschefen skal i den anledning klarlægge og komme med forslag til, hvordan juristernes samlede ekspertise bedst udnyttes.

Lovafdelingen varetager i dag en bred vifte af juridiske opgaver, og yder udover den juridiske bistand til Naalakkersuisut også juridisk rådgivning til de øvrige myndigheder i centraladministrationen.

Lovafdelingens arbejdsopgaver og sammensætning vil kunne tænkes ændret alt efter, hvordan den nye organisering af centraladministrationens jurister bliver.

Lovafdelingens arbejde omfatter i dag følgende opgaver:

 • Juridisk kvalitetssikring af lovgivning og administrative forskrifter
 • Fortolkning og juridisk rådgivning af centraladministrationens myndigheder
 • Tilrettelæggelse af forretningsgange i lovgivningsprocessen
 • Regeludstedelse og vejledning vedrørende offentlig ret i bred forstand
 • Besvarelse af generelle juridiske spørgsmål
 • Udarbejdelse af juridiske notater og responsa
 • Ansvaret for den elektroniske lovsamling og kundgørelsesside Nalunaarutit.gl


Kvalifikationskrav

 • Indgående kendskab til politiske beslutningsprocesser
 • En solid teoretisk baggrund
 • Flere års erfaring med juridisk sagsbehandling
 • Ledelseserfaring
 • Evne for nytænkning af organiseringen af centraladministrationens jurister, samt evne for udvikling af juridiske kompetencer hos dem
 • Evne til at arbejde under pres.
 • Fleksibel og yder gerne en ekstra indsats


Det forventes, at du kan forestå og gennemføre udviklingsopgaver, der bidrager til et højt kvalitetsniveau i lovgivningsarbejdet og samtidig medvirke til en effektiv udnyttelse af de samlede juridiske ressourcer, som anvendes til udarbejdelse af regler.

Vi lægger vægt på en åben og positiv omgangsform og forventer, at retschefen kan indgå som leder i et uformelt arbejdsmiljø sammen med Lovafdelingens øvrige jurister og andre medarbejdere i Formandens Departement. På grund af afdelingens begrænsede størrelse må retschefen være indstillet på – udover ledelsesfunktionen – at varetage konkrete juridiske opgaver, ligesom enkelte opgaver af administrativ karakter kan komme på tale.

Mulighed for orlov
Ansatte ved den danske stat samt kommunerne i Danmark har mulighed for tidsubegrænset orlov i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre.

Ansøgningsfrist: 29. juni 2023, kl. 12:00 grønlandsk tid.

Tiltrædelse: Efter aftale.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 27 uge.


Der vil blive indhentet referencer for de ansøgere, der kommer i betragtning til stillingen, samt straffeattest hos den der får tilbudt stillingen. Vedkommende skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde den igennem ansættelsen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 59.442 og årligt Kr. 713.299

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.


Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl

Interesseret?
Flies HR varetager rekrutteringsprocessen for Naalakkersuisut, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller +45 6083 3117 eller dorthe@flieshr.dk.
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen på hape@nanoq.gl eller til den nuværende retschef Jógvan Svabo Samuelsen på josn@nanoq.gl.


Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning