Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef til Økonomi- og Personalestyrelsen

Tør du stå i spidsen for centrale opgaver med betydning for hele Grønland – og kan du varetage det overordnede ansvar for Landskassens regnskab, forhandling af overenskomster og lønudbetaling til ca. 6000 medarbejdere? Så søger Økonomi- og Personalestyrelsen en dygtig og engageret Styrelseschef

I Økonomi- og Personalestyrelsen er en række af Selvstyrets administrative opgaver centraliseret, og derfor varetager vi en bred portefølje af ansvarsområder, herunder ansættelser, lønudbetaling, landskassens regnskab, tolkeopgaver, indkøbsområdet, forhandling af overenskomster og intern revision.

Fællesnævneren for Økonomi- og Personalestyrelsen er, at vi er en enhed, hvis opgaver retter sig ud af huset, og det er vores opgave at vejlede og servicere øvrige enheder inden for vores ansvarsområder. Vi er en driftsorganisation med et stort ansvar over for den offentlige sektor i Grønland – et ansvar vi tager seriøst. Vi ser det som vores kerneopgave at lette det administrative arbejde inden for vores ansvarsområder, således at Selvstyrets øvrige enheder kan fokusere på deres kerneopgaver og ansvar over for samfund og borgere.

Det gør vi med en ambition om at opfylde vores strategiske formål, som er at: Frigive samfundets ressourcer til udvikling af Grønland. Det vil være din opgave som styrelseschef at være den primære drivkraft i dette arbejde – et arbejde, som forudsætter, at du kan tage initiativ og fastlægge målsætninger, samt at inspirere andre til at gøre det samme.

Om jobbet
En af dine fremmeste opgaver vil være at skabe sammenhængskraft og samarbejde på tværs af styrelsens mange opgaver og fagligheder for at understøtte og udvikle kvaliteten af det arbejde, som vi udfører for og sammen med vores samarbejdspartnere.
Det arbejde skal tage udgangspunkt i styrelsens tre værdier:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.

Som styrelseschef for en enhed med en bred vifte af ansvarsområder er det din opgave at sikre, at værdierne er levende i organisationen.

Ansvarsområde og opgaver
Styrelseschefen er den øverste ansvarlige i Økonomi- og Personalestyrelsen med direkte reference til Departementschefen i Departementet for Finanser.

Dine primære arbejdsopgaver kan kort beskrives som bestående af følgende fem kerneområder:

 • Ledelse af ledere, herunder fire afdelingschefer som indgår i den øverste ledelse sammen med styrelseschefen, samt det øverste ledelsesmæssige ansvar for ca. 135 medarbejdere
 • Have overblik og sikre det interne samarbejde på tværs af forskellige afdelinger, herunder de 4 afdelinger der udgør Økonomi- og personalestyrelsen: Personaleafdelingen, Serviceafdelingen, Forhandlingsafdelingen og Den Centrale Regnskabsenhed, samt kontoret for Intern Revision.
 • Udvikle styrelsen og sikre fremdrift af det strategiske arbejde med fokus på og inddragelse af brugere og andre eksterne interessenter
 • Sikre at der leves op til de økonomiske målsætninger samt påtage sig det økonomiske ansvar, sammen med ledelsesgruppen, for et samlet budget på 145 mio. kr.
 • Sikre en stabil drift samt understøtte en kontinuerlig optimering af Styrelsens opgaver, hvor der kan til- og fragå opgaver til styrelsens ansvarsområder i takt med Selvstyrets gennerelle udvikling.

Herudover indgår styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen fast i Forhandlings- og Aftaleudvalget, og Departementschefsgruppen, som tilforordnet.

Erfaringer og kompetencer
I stillingen er ledelsesopgaven i fokus, og vi forventer derfor, at du kan nikke genkendende til de fleste af følgende kvalifikationer:

 • Du har en solid ledelsesmæssig erfaring på højt niveau fra offentligt regi.
 • Du er en proaktiv leder, som kan håndtere diversitet i arbejdsopgaverne.
 • Du har erfaring med ledelse, herunder ledelse af ledere og budget- og økonomistyring.
 • Du formår hurtigt at skabe indsigt i de forskellige ansvarsområder og holde det strategiske overblik.
 • Du evner at motivere og kommunikere både internt og eksternt.
 • Du har evner, og lyst til, at være en stabil leder i en organisation, som har drift med skarpe deadlines som sin primære opgaver.
 • Du kan lede organisationen driftssikkert igennem kontinuerlige forbedringer og forandringsprocesser.
 • Du er god til at skabe og vedligeholde et professionelt netværk på tværs af fagligheder og interesser.
 • Du forstår at navigere i situationer, hvor der er modstridende interesser og kan tage beslutninger, som ikke alle parter vil være tilfredse med.
 • Du har erfaring med arbejde i en politiskstyret organisation.
 • Du har en høj grad af selvdisciplin og en betydelig arbejdsevne og du forventer det samme af andre.
 • Du har en relevant afsluttet uddannelse, gerne på akademisk niveau.
 • Du har indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog.


Stillingen forudsætter såvel faglige kvalifikationer som almene kvalifikationer. Der vil ved vurdering af ansøgere blive lagt betydeligt vægt på sproglige færdigheder i grønlandsk samt kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til departementschef Nikolai S. Christensen, telefon +299 346675, mail nsch@nanoq.gl.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af alle relevante komplette eksamensbeviser, referencer m.v. skal være departementet i hænde senest 04.02.2020. Jobsamtaler afvikles umiddelbart efter.

Tiltrædelse efter aftale.

Kandidater, som bliver udvalgt til samtale vil skulle gennemgå et testforløb.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, gives i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til lønramme (LR) 39/40. Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 64.245 og årligt Kr. 770.944. Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvis ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Stillingen forventes besat på åremålsvilkår, for hvilket der udover ovenstående ydes et særligt tillæg. Åremålstillæg ydes sædvanligvis for en 3-6-årig periode. Åremålstillægget vil være på henholdsvis på 10.016 kr. og 13.116 kr.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning