Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi og Journalistik opslår hermed et professorat inden for retsvidenskab

Jurauddannelsen på Ilisimatusarfik er det seneste skud på stammen af uddannelser på Grønlands Universitet og startede op med det første hold studerende i 2018. Med dette opslag ønsker vi at udvikle det juridiske fagområde på universitet.

En vigtig opgave i professoratet bliver at sætte et juridisk forsknings- og udviklingsarbejde i gang til gavn for jurauddannelsen såvel som den juridiske praksis i Grønland. Vi prioriterer højt, at der etableres et forskningsmiljø med tæt tilknytning til det grønlandske samfund og det arktiske område i almindelighed.

Der foretrækkes ansøgere med en bred faglig profil og dokumenteret erfaring med forskning og undervisning inden for de juridiske kernefag, eksempelvis forfatningsret, formueret, obligationsret, forvaltningsret, kreditsikring og selskabsret. Men også andre fag kan komme i betragtning.

Ansøgere med ønske om et deltidsprofessorat (25%-75%) vil også kunne komme i betragtning
Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2020, eller efter nærmere aftale.

Stillingen som professor omfatter, men begrænser sig ikke til følgende opgaver:

 • Forskning inden for det juridiske fagområde med relevans for det arktiske område og det grønlandske samfund, herunder publicering og formidling af videnskabelige resultater nationalt og internationalt.
 • Varetagelse af undervisning og tilhørende administrationsforpligtelser, herunder fagledelse.
 • Udvikle fagområdet på højeste internationale niveau, herunder undervisning og vejledning af evt. ph.d.-studerende m.v.
 • Forskningsledelse, herunder tilvejebringelse af ekstern finansiering, supervision af adjunkter og andre forskere samt deltagelse i fagligt bedømmelsesarbejde.
 • Videns udveksling med det grønlandske samfund, herunder deltagelse i den offentlige debat.
 • Sikre studenterinddragelse i forskningen, hvor det er muligt.

Desuden omfatter stillingen deltagelse i uddannelsens og institutionens normale organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde samt i det fælles og individuelle pædagogisk/didaktiske og faglige udviklingsarbejde, herunder i de særlige forhold, der angår et small-state universitet.

Der er tale om et professorat tilknyttet fag, hvor der i dag undervises på dansk, medmindre ansøger har grønlandske sprogkundskaber. Engelsk vil også forekomme.

Kvalifikationskrav
I forlængelse af det ovenfor nævnte, vil der ved ansættelse blive lagt afgørende vægt på følgende:

 • Dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder at ansøgeren har videreudviklet fagområdet. Der lægges i den forbindelse vægt på publicering i internationalt førende tidsskrifter / forlag og erfaring med forskningspræsentationer inden for fagområdets førende konferencer på internationalt niveau.
 • Evner til og plan for fortsat at videreudvikle fagområdet, herunder gennem teoriudvikling og publicering af forskning, der forholder sig til og udvikler fagområdet.
 • Evnen til forskningsledelse og varetagelse af andre ledelsesfunktioner, bl.a. gennem dokumenteret evne til at indgå i og opbygge et aktivt og stærkt forskningsmiljø med relevans for det arktiske område og grønlandske samfund samt tiltrækning af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer på højt niveau, herunder med henblik på udvikling af forskningsbaseret uddannelse og betydelig og bred erfaring med gennemførelse af forskningsbaseret undervisning inden for området.
 • Gerne kendskab til det grønlandske sprog og sproglige kompetencer i dette, men det er ikke et krav.

Ansøgningen
Ansøgning og indleverede materialer, herunder artikler og bøger, skal være på grønlandsk, dansk, svensk, norsk eller engelsk.  
 
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer (karakterliste), evt. pædagogikumbevis, m.v.
 • Bilag 3: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Mellem 10 og 15 værker markeres med * i publikationslisten som særlig relevante.
 • Bilag 4: Hidtidig forskning samt plan for fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 5: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 6: Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 7: De 5 publikationer som anses for mest relevante for bedømmelsen (skal indgå i de med * markerede i publikationslisten)
 • Bilag 8: Dokumentation for professorbedømmelse, hvis den allerede foreligger.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen for Samfund, Økonomi og Journalistik. Udvalgets indstilling vil blive tilsendt samtlige ansøgere.

Om Ilisimatusarfik
Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
Ilisimatusarfik har fire institutter:

 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ)
 • Institut for Kultur, Sprog og Historie (KSH)
 • Institut for Læring
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Jurauddannelsen er en af 5 uddannelser under Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ).
Institutterne omfatter både kandidat – og bacheloruddannelser.
Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

  Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning