Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag: Departementschef til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Sundhed.

Organisationen
Departementet for Sundhed har 15 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger. Departementets hovedopgaver er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Sundhed, udarbejdelse af sundheds- og folkesundhedsstrategier, iværksættelse af strukturelle forebyggelsesinitiativer, lovgivning, samt tilsynsfunktioner i henhold til lovgivningen.

Med reference til Departementet for Sundhed ligger Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse samt Videnscenter for Afhængighed Allorfik

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er ansvarlig for drift og koordinering i Grønlands Sundhedsvæsen.

Desuden har Departementet et tæt samarbejde følgende områder: Landslægen og Center for folkesundheden i Grønland.

Ansvarsområde
Departementschefens hovedopgaver er at varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe samt at rådgive Naalakkersuisoq for Sundhed inden for departementets ansvarsområde.

Departementschefen skal sikre implementering af politiske tiltag samt medvirke til en kontinuerlig udvikling på sundheds- og forebyggelsesområdet. Departementschefen skal tillige sikre en kontinuerlig evaluering af iværksatte tiltag med henblik på en optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Håndteringen af COVID-19-epidemien er lige nu den helt centrale opgave, hvor det er afgørende, at der i samarbejde med relevante parter skabes grundlag for Naalakkersuisuts beslutninger med baggrund i et højt sundhedsfagligt niveau, en stærk professionel dømmekraft og stor forståelse for hele samfundets behov. Blandt andre betydelige opgaver i de kommende år vil særligt være den løbende tilpasning af sundhedsvæsenet i forhold til samfundets demografiske udfordringer og det blandt andet heraf følgende betydelige langsigtede økonomiske pres på sundhedsvæsenet. Herunder ved implementering af relevante anbefalinger fra den nedsatte sundhedskommission og aktuelle og kommende folkesundhedsprogrammer.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse.
Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse.
Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav.
Ledelsen af departementet, herunder:

  • Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
  • Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter
  • Personaleadministration og udvikling
  • Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse
  • Sikre god informationsformidling ud til borgere om sundhedsmæssige tiltag el. udfordringer
  • Løbende faglig udvikling af departementet.


Kvalifikationer
Der vil ved besættelsen af stillingen blive lagt vægt på følgende:
Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde.
Et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt det grønlandske sprog. Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne og evne til at rådgive politisk herom.
Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse
Dokumenterede resultater som leder på højt niveau.
Stor ledelseserfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring.
Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver.
Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter.

Personlige egenskaber
Ansøgere til stillingen forventes at have såvel national som internationalt udsyn. Ansøgeren skal besidde gode kommunikations- og samarbejdsevner og dertil en solid personlig gennemslagskraft med henblik på et synligt lederskab, der er egnet til opbygning og fastholdelse af en effektiv, driftssikker og innovativ organisation.

Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Sundhed i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav mv. refererer departementschefen til chefen for Formandens Departement.


Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på åremålsvilkår for 4 år, snarest eller efter aftale. Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.
lønnen med åremålstillæg i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2021 85.016 kr. pr. md. og årligt 1.010.414 kr. plus pensionsbidrag.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre .

Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.:
Organisationsplan og beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed

Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag skal vedhæftes. Udvalgte kandidater skal påregne at gennemgå et testforløb. Det forventes, at ansøgeren kan sikkerhedsgodkendes.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef ved Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen – mail: hape@nanoq.gl.

Ansøgningsfristen er den 28. 09.  2021 klokken 12:00

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning