Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Engageret afdelingschef til handicapafdelingen i Socialstyrelsen

Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef i en afdeling, hvor arbejdet med at løfte handicapområdet og hvor udvikling er i højsædet, så er denne stilling til dig.
 
Vi søger en afdelingschef, det kan stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatsen inden for handicapområdet. Handicapafdelingen varetager den overordnet, ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgntilbud til borgere med handicap.
Handicapafdelingen varetager herudover al råd- og vejledning til kommunerne inden for handicapområdet.
 
Afdelingschefen har direkte ledelsesansvar for medarbejderne i handicapafdelingen samt forstandere på alle døgntilbud for personer med handikap i Grønland.
Som afdelingschef refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i Styrelsens chefgruppe.
 
Vi forventer, at:

 • Du har en relevant videregående faglig uddannelse, gerne pædagog eller socialrådgiver, med diplom, master eller kandidat
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har solidt kendskab til socialområdet samt en generel indsigt i de socialfaglige aspekter i samfundet
 • Du har kendskab til sociallovgivningen
 • Du evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret
 • Du kan stå i spidsen for handicapafdelingen samt sikre inddragelse af kolleger, kommunerne samt andre relevante aktører
 • Du til stadighed har fokus på afdelingens og områdets fremdrift samt at du sikrer at implementere de vedtagne strategier
 • Du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på både grønlandsk og dansk 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

 • Daglig ledelse af og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i handicapafdelingen
 • Udvikling af den socialfaglige råd- og vejledning omkring handicaplovgivningen til kommunerne, såsom kurser og sidemandsoplæring
 • Ansvar for driften samt understøttelse af døgntilbuddenes administration, økonomisk bistand
 • At være en aktiv sparringspartner for forstandere, dine kolleger og samarbejdspartner, samt understøtte og indfri de mål og opgaver, der er besluttet i Styrelsen


Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for Børn, Unge og Familier og Sundhed med følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Døgn- og Visitationsafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdeling, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt 56.911 kr. og årligt 682.930 kr.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er d. 4. juli 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arbejdsområder og -opgaver, så er du velkommen til at kontakte Styrelseschef Helene Broberg Berthelsen (+299) 34 67 87 eller e-mail: hebe@nanoq.gl for yderligere oplysninger.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning