Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Departementschef i Formandens Departement

Formandens Departement søger en departementschef.
Formandens Departement servicerer Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisuts mødevirksomhed. Til den ledige departementschefstilling er der brug for en stærk person, som kan være med til at sikre et solidt beslutningsgrundlag, og at de politiske beslutninger føres ud i livet. Departementschefen står i spidsen for en centraladministration, hvor effektivitet, samarbejde og sammenhængskraft er en forudsætning for at opfylde administrationens formål.

Grønland står over for store udfordringer, som kræver omstillingsparathed, tilpasningsdygtighed samt evne til at træffe vigtige, overordnede, langsigtede beslutninger. Løsningen af disse opgaver forudsætter en centraladministration ved Grønlands Selvstyre med engagerede og effektive medarbejdere og en ledelse med strategisk overblik.

Grønlands Selvstyre søger derfor en erfaren leder til stillingen som departementschef i Formandens Departement med tiltrædelse pr. 1. maj 2019 eller efter nærmere aftale.

Grønlands Selvstyres centraladministrations opbygning
Naalakkersuisuts centraladministration består for tiden af 11 departementer med underliggende enheder. Myndighedsstrukturen kan ses på Naalakkersuisuts hjemmeside (https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut).  

Departementernes hovedopgaver er betjening og rådgivning af medlemmerne af Naalakkersuisut, udarbejdelse af lovgivning, overordnede tilsynsfunktioner samt planlægning og udvikling.

Formandens Departement består i dag af følgende enheder: Ledelsessekretariatet, Indenrigsafdelingen, Bestyrelsessekretariatet, Lovafdelingen og informationsafdelingen Tusagassiivik. Endvidere er Grønlands Repræsentation i København en enhed under Formandens Departement.

Jobbet og dit ansvar i Formandens Departement
Departementschefen i Formandens Departement har det direkte ansvar for, at der kan ydes Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut en kvalificeret rådgivning inden for et bredt felt af politiske, økonomiske og andre principielle problemstillinger.

Departementschefen har dermed ansvaret for at sikre, at de politiske beslutninger træffes på et sagligt og kvalificeret grundlag, samt at der sker en effektiv og smidig implementering af beslutningerne i administrationen.

Departementschefens kompetence
Departementschefen har kompetence til at træffe beslutninger,

 • Som er en forudsætning for at implementere de politiske målsætninger og retningslinjer, der fastlægges af Naalakkersuisut og af Formanden for Naalakkersuisut,
 • Som er en forudsætning for effektiv ledelse, drift og udvikling af ansvarsområdet,
 • Som er i overensstemmelse med de politiske målsætninger og retningslinjer, der er besluttet af Naalakkersuisut,
 • Som er i overensstemmelse med de rammer for koordineringen af departementernes arbejde, der er eller bliver fastlagt, og
 • Som er i overensstemmelse med gældende love og regler såvel som de generelle administrative målsætninger og bestemmelser, der er fastlagt.


Som departementschef forventes det, at du:

 • Har ledelseserfaring på top niveau, forståelse for politiske processer og erfaring med rådgivning af den politiske ledelse i Grønlands Selvstyre eller en af de grønlandske kommuner,
 • Kan prioritere strategisk, udøve indflydelse og skabe resultater på tværs af den offentlige sektor,
 • Udviser synligt og transparent lederskab og er i stand til at fremme en innovativ og driftssikker organisation - har en samlende og engagerende ledelsestilgang,
 • Har kendskab til styring af offentlige virksomheder, og
 • Har indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • Afspejler værdier såsom ærlighed og personlig integritet,
 • Har helhedssyn og er løsningsorienteret,
 • Vægter god offentlig kommunikation,
 • Har en naturlig autoritet og kan løse konflikter på en konstruktiv måde, og
 • Har en relevant videregående uddannelse.
 • Det vil være en fordel, hvis kandidaten behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Referenceforhold
Departementschefen i Formandens Departement refererer til Formanden for Naalakkersuisut.

Øvrige departementschefer refererer til departementschefen i Formandens Departement i spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer og i spørgsmål om generelle administrative målsætninger, retningslinjer og kvalitetskrav.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår.
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 41.
Lønnen med faste løndele i lønramme 41 udgør pr. 1. april 2018 kr. 84.945,15 pr. måned og kr. 1.019.341,80 årligt.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, blandt andet overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fremgår af den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ret til til- og fratrædelsesfrirejse og bohaveflytning er i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning
Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, komplette eksamensbeviser inkl. alle udskrifter og andre relevante bilag skal vedhæftes. Udvalgte kandidater vil skulle gennemgå et testforløb.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef i Departementet for Finanser Nikolai Sten Christensen, telefon: +299 34 66 75, mail: nsch@nanoq.gl

Ansøgningsfristen er tirsdag den 12. marts 2019 kl. 12.00.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning