Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Deltids-professorat

Ilisimatusarfik, Institut for Samfundsvidenskab Økonomi og, Journalistik opslår hermed et deltids-professorat inden for erhvervsøkonomi med fokus på strategi, organisation og ledelse.

Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi og Journalistik arbejder målrettet på at styrke det erhvervsøkonomiske forsknings- og udviklingsarbejde, til gavn for vores uddannelser såvel som den erhvervsøkonomiske praksis i Grønland

Der satses målrettet på at udvikle uddannelserne, så studerende opnår kompetencer til såvel akademiske som erhvervsmæssige karrierer. Endvidere prioriteres det højt, at der etableres et forskningsmiljø med tæt tilknytning til det grønlandske samfund i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed.

Der arbejdes desuden på at udvikle en fælles universitetspædagogisk platform, der bidrager til at løse universitetets opgaver i Arktis, med særligt fokus på Grønland.  

Til at understøtte de ovennævnte udviklingsområder slår instituttet et to-årig deltidsprofessorat op indenfor det erhvervsøkonomiske område, med mulighed for forlængelse. Professoratets omfang forventes at være 20%-25%.

Stillingen er ledig til besættelse 1. januar 2020, eller efter nærmere aftale.

Dine kompetencer
Ansøgere forventes at have forskningserfaring på højeste niveau, som på afgørende vis kan styrke den ehvervsøkonomiske profil gennem en forskning, der udføres i tæt samspil med  lokalsamfundet og som bidrager aktivt til udviklingen i dette.
Det forventes, at ansøgere kan bidrage til:

 • At styrke arktisk og grønlandsk forskning ved instituttet gennem publicering i relevante videnskabelige fora.
 • Undervisning og bredere formidling.
 • Søgning af eksterne forskningsmidler.
 • Vejledning af Ph.d.-studerende og evt. indgå i Ph.d. udvalg.
 • Vejlede og sparre forskere ved instituttet.
 • Sikre studenterinddragelse i forskningen, hvor det er muligt.

Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som kan dokumentere:

 • Forskning på højeste niveau indenfor det erhvervsøkonomiske område, især indenfor ledelse, organisation og strategi.
 • Erfaring i erhvervsøkonomisk praksis, f.eks. igennem samarbejde med private og offentlige virksomheder
 • Erfaringer med kvantitative såvel som kvalitative forskningsmetoder. 
 • Pædagogisk/didaktiske erfaringer med undervisning og vejledning på alle universitære niveauer.
 • Gerne kendskab til det grønlandske sprog og sproglige kompetencer i dette.

Foruden de særlige opgaver og funktioner, der ligger i professoratet, så kan stillingen foruden forskning og undervisning indenfor det erhvervsøkonomiske område, indebære efter- og videreuddannelse. Desuden omfatter stillingen deltagelse i vores uddannelsers administrative arbejde og udvikling både i forhold til pædagogisk/didaktiske områder og på det strategiske plan.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer, evt. pædagogikumbevis, m.v.
 • Bilag 3: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Mellem 10 og 15 værker markeres med * i publikationslisten som særlig relevante.
 • Bilag 4: Hidtidig forskning samt plan for fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 5: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af    undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 6: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 7: De 5 publikationer som anses for mest relevante for bedømmelsen (skal indgå i de med * markerede i publikationslisten)
 • Bilag 8: Dokumentation for professorbedømmelse, hvis den allerede foreligger

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgerne til stillinger ved Ilisimatusarfik sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard tlf. +299 38 56 72 eller afdelingsleder Anne Lise Kappel tlf. +299 38 56 42

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region i hastig udvikling.
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning