Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren jurist til funktionschefstilling ved Retten i Grønland

Drømmer du om at skifte de faste rammer ud med en ny og spændende hverdag? Her får du mulighed for at udleve drømmen. Måske bliver du helt forelsket i landet og den særlige kultur og natur. Uanset hvad, får du en oplevelse for livet.

Kort om Retten i Grønland

Retten i Grønland behandler som 1. instans alle almindelige civile sager, insolvensskiftesager og øvrige sager, der henvises fra de fire kredsretter. Registrering af rettigheder over fast ejendom og retsafgiftsspørgsmål hører også til rettens sagsområder.

Du kan læse mere om Grønlands Domstole her.

Dine opgaver som funktionschef

Du indgår – sammen med den administrerende dommer, dommeren og administrationschefen – i ledergruppen, ligesom du deltager i retssagsbehandling primært af Retten i Grønlands civile sager, men også kriminalsager fra kredsretterne.

Som funktionschef har du ledelsesmæssigt og fagligt ansvar for insolvenssager og registreringen, der svarer til tinglysning i Danmark. Det indebærer bl.a., at du:

 • Sammen med gruppelederen tilrettelægger arbejdsfordelingen blandt retssekretærer og jurister og har i et vist omfang personaleansvar.
 • Medvirker til kompetencevedligeholdelse og -udvikling af retssekretærer og jurister.
 • Har ansvar for sagernes behandling i overensstemmelse med de fastsatte mål herunder løbende at sikre, at ressourcerne anvendes og fordeles hensigtsmæssigt.
 • I samarbejde med den administrerende dommer har ansvaret for at udarbejde handlingsplaner og opstilling af mål for retten.

Derudover har funktionschefen bl.a. følgende tværfaglige opgaver:

 • Uddannelsesansvarlig sammen med dommeren for rettens dommerfuldmægtige.
 • Sammen med dommeren at vejlede og løbende forestå uddannelse af kredsdommere, kredsdommerkandidater og kredsretternes retssekretærer.
 • Bidrage til videndeling i juristgruppen.
 • Ansvar for eller deltagelse i projekter, herunder projekter vedrørende implementering af nye sagssystemer eller ny lovgivning.
 • Vejlednings- og sagsbehandlingsrejser til kredsretterne i Syd- og Nordgrønland.

Vi ønsker således en funktionschef, der:

 • er en dygtig og erfaren jurist – meget gerne med erfaring fra by- eller landsretskonstitution,
 • er hurtig til at tilegne sig ny lovgivning og nye rutiner, idet Grønland har egne love på en lang række områder,
 • har et stort personligt drive, lyst til ledelse og udvikling af medarbejdere - og meget gerne ledelseserfaring,
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner herunder lyst til at undervise,
 • har forståelse og respekt for de særlige grønlandske forhold samt lyst til at lære landet og kulturen nærmere at kende,
 • har eventyrlyst, et åbent sind og et godt og stabilt humør, også når de pludselige udfordringer, der er en del af vores hverdag, opstår.

Hvis du også har erfaring fra domstolene og især fra tidligere ophold ved Grønlands Domstole eller andre institutioner i Grønland, vil vi anse det som en fordel.

Der vil være mulighed for at deltage i efteruddannelse i Danmark, og hvis du er medlem af Dommerfuldmægtigforeningen, vil det også være muligt at deltage i foreningens årsmøder i Danmark.

Vi tilbyder en hverdag i spændende omgivelser med mangeartede og vekslende opgaver, gode faglige udviklingsmuligheder og et godt arbejdsmiljø med fokus på videndeling, effektivitet og fælles trivsel.

Vi ved, at det kan være en stor beslutning at søge en stilling langt fra de kendte rammer. Du kan selvfølgelig tage en eventuel familie med, og vi vil gøre vores til, at du og din familie får de bedste forudsætninger for at falde til så hurtigt som muligt.

Du behøver bestemt ikke at være naturmenneske, men der er masser af muligheder for at vandre, sejle, fiske, stå på ski og i øvrigt deltage i et rigt foreningsliv. Du kan også gå til perlesyning, skydning, yoga, musik, karate, basketball eller i fitnesscenter, biograf eller besøge kulturhuset. Mulighederne er mange - rigtig mange.

Du kan læse mere om Nuuk på www.sermersooq.gl/da, ligesom du kan søge flere oplysninger om forholdene i Grønland via hjemmesiden www.sullissivik.gl.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse i stillingen sker som tjenestemand (retsassessor) i den grønlandske lønramme 37, jf. lov om statens tjenestemænd i Grønland. Udnævnelse som retsassessor forudsætter, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Hvis du ikke har gennemført en landsretskonstitution, vil du blive ansat som dommerfuldmægtig efter Overenskomst for juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland og konstitueret i stillingen som funktionschef med henblik på udnævnelse, når du har gennemført en konstitution i landsretten med et tilfredsstillende resultat. Det forventes, at du ansøger om at få en landsretskonstitution senest 2-3 år efter din konstitution.

Den samlede løn udgør for tiden 60.015,74 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2019-niveau).

Du vil få anvist en passende personalebolig. (lejlighed), der også kan rumme en eventuel familie.

Som funktionschef vil du være omfattet af en række aftaler for statens tjenestemænd i Grønland vedrørende ret til til- og fratrædelsesfrirejse, frirejser under tjenesten samt bohaveflytning. I forhold til feriefrirejser vil Domstolsstyrelsen yderligere være indstillet på at give dig og en eventuel familie mulighed for en årlig feriefrirejse, jf. § 3 i aftale af 22. august 1992 om særlige ansættelsesvilkår.

De forskellige aftaler kan ses her.

Mærker du rejselysten?

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal blive vores nye kollega? Så kan du kontakte administrationschef Kasper Skare på (+299) 36 39 92 eller dommer Jakob Julskjær (+299) 58 11 51 og (+45) 22 18 19 51 (husk 4 timers tidsforskel - når klokken er 12:00 i Danmark, er klokken 08:00 i Nuuk).

Spørgsmål vedrørende selve ansættelsen herunder lønforhold mv. kan rettes til chefkonsulent Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. 99 68 42 79.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Stillingen søges online på www.domstol.dk under ”Job”

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, evt. landsretsudtalelse og eventuelt andre udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto.

Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 28. juli 2022.

Vi forventer at afholde samtaler den 2.-4. august 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af den grønlandske tjenestemandslovs § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter lovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.

 

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.