Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Leder til Center for National Vejledning

Departementet for uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger en leder til Center for National vejledning.

Stillingen opslås med tiltrædelse pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.

Center for National VejledningCenterlederen varetager den administrative, strategiske og faglige ledelse af Center for National Vejledning. Centerlederen referer direkte til afdelingschefen/departementschef i Departementet for Uddannelse.

Centret har på nuværende tidspunkt 19 ansatte, der dækker arbejdsområder inden for både social- og psykologiskrådgivning, vejledergrunduddannelsen, kurser for vejledere ogvejledning til vejledere. Centret har en uddannelseschef, en psykologfaglig chef, kontorleder samt vejledere (ansatte i stabsfunktion), der referer direkte til centerlederen.

Centrets formål er overordnet at udvikle og kvalitetssikre vejledningen på uddannelsesområdet, udbyde vejledergrunduddannelsen og dens overbygningsmoduler, samt drive landsdækkende social og psykologisk rådgivning for uddannelsessøgende og borgere i Majoriaq forløb. Centret gennemfører sine aktiviteter i et tæt samarbejde med de enkelte uddannelsesinstitutioner samt kommunerne, herunder særligt Majoriaq

Centret varetager de opgaver, som er pålagt Naalakkersuisut i Inatsisartutloven om uddannelses- og erhvervsvejledning:

 • evaluering og udvikling af vejledningsindsatsen
 • samordning af vejledningen
 • information og vejledning
 • udarbejdelse og distribution af vejledningsmateriale
 • uddannelse og efteruddannelse af vejledere
 • supervision i forhold til lokale vejledningscentre
 • erfarings- og vidensdeling og støtte til netværksdannelse.

Centret varetager desuden sekretariatsfunktionen for Grønlands Vejledningsråd. Centret skal som led heri drive en virtuel vejledningsportal og et nationalt dialogforum for vejledere.

Centret har til formål at forøge gennemførselsprocenten på uddannelserne, øge livskvaliteten for de i målgruppen, der blandt andet har været udsat for misbrug samt forebygge at misbrugsmønstre gentages.

Vi søger en Centerleder, der helst:

 • Har relevant uddannelse inden for det psykologiske område samt har erhvervserfaring,
 • Har erfaring med personaleledelse, økonomistyring og planlægning,
 • Har forhandlingsevner og kan varetage Centrets kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og servicering af Naalakkersuisut og Vejledningsrådet,
 • Har overblik og kan implementere Naalakkersuisuts og Vejledningsrådets målsætninger for Centret, og er parat til udvikling og forandringer i organisationen,
 • Kan tegne Centret udadtil og profilere institutionen i offentligheden,
 • Har indsigt i vejledning og rådgivning samt har kendskab til uddannelsessystemet,
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog.

Om stillingen
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864   Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.   Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.   For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.   Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Der anvises ikke personalebolig til stillingen. 
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingschef i IKIIN, Karl Kristian Olsen, (+299) 34 57 60, (kkol@nanoq.gl).

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes til: 

Namminersorlutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Postboks 1029
3900 Nuuk
Grønland


Ansøgning skal være Departementet i hænde senest den 1. november 2017.

Søg stillingen online