Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt / lektor i historie

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav
Der opslås en stilling som adjunkt/lektor i historie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Kultur, Sprog og Historie ved Afdelingen for Kultur- og Samfundshistorie. Ansættelsen sker som adjunkt eller lektor.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018 eller efter aftale.

Ansøgeren skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på mindst adjunkt-niveau.

Stillingen indbefatter undervisning, herunder vejledning og eksamination, og forskning. Udover undervisning og forskning forventes den ansatte at deltage i det administrative og kollegiale samarbejde.

Til stillingen er knyttet en forskningsforpligtelse, som fortrinsvis forventes anvendt til studier af emner vedrørende Grønlands historie efter 1700.

Den undervisning og vejledning, der knyttes til stillingen, dækker undervisning i historisk metode, dele af verdenshistorie og historiske emnefag på bachelor- og kandidatuddannelsen samt vejledning i tilknytning til undervisningen og vejledning af specialeskrivere og ph.d.-studerende.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 med fire institutter, herunder Institut for Kultur og Samfundshistorie. Med universitetsreformen i 2008 (fusionering, ekstern bestyrelse m.m.) skiftede instituttet navn til Afdeling for Kultur og Samfundshistorie under et fusioneret Ilimmarfik Institut.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Instituttet for Kultur, Sprog og Historie omfatter tre klassiske universitetsuddannelser samt et professionsrettet bacheloruddannelse. De er placeret i hver sin afdeling: Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier, Afdeling for Teologi og Afdeling for Oversættelse og Tolkning.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

På Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie udbydes en 3-årig bacheloruddannelse, en 5-årig etfags kandidatuddannelse (bachelor + overbygning), en hovedfagsuddannelse i historie på 3½ år og en sidefagsuddannelse på 1½ år. De to sidste sigter på undervisning i gymnasiet.

Ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie er der fire og en halv fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse samt omkring 50 studerende.

Ansøgningen
Ansøgere skal klart angive om, der søges en stilling som adjunkt eller som lektor.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1:  Curriculum Vitae.
 • Bilag 2:  Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4:  Fuldstændig og nummereret publikationsliste. 
  Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5:  Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
 • Bilag 6:  Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolie og pædagogikum).
 • Bilag 7:  Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 8:  Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Adler Reimer, +299 38 56 52gitr@ks.uni.gl
For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden: www.uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, adjunkt/lektor i historie” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer i tre eksemplarer, til:

    Ilisimatusarfik
    Postboks 1061
    3900 Nuuk
    Grønland 


Eller til: job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 1. december 2017.

Søg stillingen online

 

 

Lecturer or Associate Professor in History


Job description & qualification requirements
A position as lecturer or associate professor in History at Ilisimatusarfik, University of Greenland, is vacant in the Department of Culture and Social History, within the Institute of Culture, Language and History.

The position is expected to be occupied by 01 August 2018 - or as agreed upon.

The applicant must have a relevant university degree, and be able to document research and teaching qualifications at at least lecturer level.

The position includes teaching - including guidance/supervision and examination - and research. In addition to teaching and research, the employee is expected to participate in administrative and collegial cooperation.

The position is linked to a research commitment, which is preferably expected to be used for studies of subjects concerning Greenland’s history after 1700.

The teaching and guidance/supervision associated with the position cover teaching in historical methodology, parts of world history and historical subjects at the bachelor and master's degree programmes, as well as guidance/supervision related to the teaching, and guidance/supervision of thesis students and PhD students.

At Ilisimatusarfik, University of Greenland, the teaching is conducted in Danish, English or Greenlandic.

Ilisimatusarfik, University of Greenland
Ilisimatusarfik, University of Greenland, has four institutes: Institute of Culture, Language and History; Institute of Society, Economics and Journalism; Institute of Learning and Institute of Nursing and Health Science. The Institute of Culture, Language and History has three classical university programmes and a profession-specific programme - each with their own department: Department of Culture and Social History; Department of Language, Literature and Media; Department of Theology and Department of Translation and Interpreting.

Ilisimatusarfik, University of Greenland, is part of research and educational cooperation with partners in Denmark and in the rest of the Nordic region, as well as in the rest of Europe and North America.

Department of Culture and Social History offers various degrees - e.g., a three-year bachelor's degree, and a 5-year master's degree - in addition to others degrees.

The Department of Culture and Social History has 4,5 full-time employees with teaching and research commitments, and about 50 students.

The application
Applicants must clearly indicate whether they apply for a position as lecturer or as associate professor.

In addition to the application letter, the application must contain the following:

 • Appendix 1: Curriculum Vitae
 • Appendix 2: Documentation for examinations / degrees
 • Appendix 3: Contact information of three people from whom reference can be obtained
 • Appendix 4: Complete and numbered publication list. 
  Attached work (see Appendix 8) must be marked with * in the publication list
 • Appendix 5: Short description of previous research as well as an outline for possible future research projects
 • Appendix 6: Documentation of teaching qualifications (course plans, organization of teaching, teaching materials and possibly portfolio and proof of pedagogy)
 • Appendix 7: Documentation for research dissemination / communication
 • Appendix 8: Up to three publications. The applicant can select a maximum of three publications as relevant for the job application

Recruitment procedure
In assessing the applications received, a committee is formed according to current rules. Applicants will be informed of the composition of the committee after the application deadline. The committee handles the applications received and submits a recommendation to the head of the institute.

Salary and employment
Terms of salary and employment, including entitlement to accession and resignation travel and transfer of furniture, is determined according to the agreement between the Government of Greenland and the relevant negotiating organization at the time of accession.

Staff accommodation is not included in the position. If an applicant already has staff accommodation through employment in the Government of Greenland, the right to assigned staff accommodation is retained. The staff accommodation is linked to the employment relationship and must be vacated upon termination of employment.

Further information about the job can be obtained by contacting the head of department, Gitte Adler Reimer: +299 38 56 52 or gitr@ks.uni.gl
For further information about Ilisimatusarfik, University of Greenland, please visit www.uni.gl.

The application must be labeled "Job, lecturer / associate professor in History" and send with attachments, including the selected publications, in three copies, to:

    Ilisimatusarfik
    P.O. Box 1061
    3900 Nuuk
    Greenland


.. or to: job@uni.gl

The application must reach Ilisimatusarfik no later than 01 December 2017.

 

Søg stillingen online