Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt med ph.d-forløb

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav
Der opslås en stilling i lingvistik ved Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet, KSH-instituttet, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april eller efter aftale.

Ansættelsen sker som adjunkt med indbygget ph.d.-forløb. Ansøgere forventes at have kompetence i grønlandsk på modersmålsniveau, samt have en kandidatuddannelse som har prioriteret teori og analyse om sprog og om grønlandsk.  Ansøgere til stillingen som adjunkt med indbygget ph.d.-forløb forventes at have et speciale bedømt til A (12), evt. B (10) i GGS-skalaen eller tilsvarende skala. Ansøgere kan læse mere om stillingsstrukturen på Ilisimatusarfik her.

I sin ansættelse forventes den ansatte i sin undervisning på grunduddannelsen at dække bredt blandt følgende lingvistiske discipliner: syntaks, morfologi, semantik, fonetik og fonologi, sproghistorie og dialektologi. I undervisningen på kandidatuddannelsen forventes den ansatte at udbyde lingvistiske emnefag af forskellig art – efter eget valg, men i samråd med studenter og kolleger.

Forskningen fremover forventes at ligge inden for emner med relevans for Grønland og grønlandsk.

Undervisningssproget på Ilisimatusarfik er dansk, engelsk og / eller grønlandsk.

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har fire institutter: KSH, SØJ, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

KSH Instituttet omfatter tre klassiske universitetsuddannelser samt en professionsrettet bacheloruddannelse. De er placeret i hver sin afdeling: Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier, Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Afdeling for Teologi, samt Afdeling for Oversættelse og Tolkning.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

På Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier udbydes en 3-årig bacheloruddannelse, en 5-årig etfags kandidatuddannelse (bachelor + overbygning), en hovedfagsuddannelse i på 3½ år og en sidefagsuddannelse på 1½ år – alle dækkende sprog, litteratur og medier. De to sidste sigter på undervisning i gymnasiet.

Ved Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier er der fem fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse samt omkring 50 studerende.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:
   Ansøgningsbrev
   Bilag 1: CV
   Bilag 2: dokumentation for eksaminer
   Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer, hvorfra der kan hentes reference.

   Bilag 4: fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (højst 3) markeres med *

   Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning og en skitse til fremtidig(e) forskningsprojekt(er) og under alle omstændigheder et gennemarbejdet (men ikke nødvendigvis færdigt) udkast til en projektbeskrivelse for et ph.d.-projekt).

   Bilag 6: Evt. dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner og tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale, evt. port folie, evt adjunktpædagogikum) og forskningsformidling.

   Bilag 7: Evt. publikationer – ansøgeren kan udvælge højst 3 publikationer som særligt relevante for bedømmelsen. De valgte publikationer kan evt. uploades og fremsendes elektronisk som vedhæftede filer. (For ansøgere til adjunkt med indbygget ph.d.-forløb vedlægges evt. specialet – retningsliner for ph.d. findes her).

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Udvalgets indstilling vil blive tilsendt samtlige ansøgere.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Karen Langgård, +299 38 56 77, kala@uni.gl. For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden: www.uni.gl.

Ansøgningen stiles til institutleder Gitte Adler Reimer. Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, lingvistik”.  Hvis ansøgningen alene sendes som fysisk brev, skal alle bilag vedlægges i tre eksemplarer. Ansøgningen sendes med samtlige bilag, herunder de valgte publikationer, til:

Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland


Eller til:
job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 27. februar 2017 kl. 16.00.

Søg stillingen online