Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Stedfortræder søges til Mælkebøttecentrets bo-enhed Ilasiaq

Bo-enhed Ilasiaq med plads til 7 socialt udsatte børn og unge, søger ny stedfortræder med snarlig tiltrædelse.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der ud over bo-enheden Ilasiaq, består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Allu og en administration. Det socialpædagogiske formål med vores arbejde er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge.

 

Ilasiaq er et socialpædagogisk bo-tilbud til udsatte børn og unge, der af sociale år­sager ikke kan bo hjemme. Ilasiaq er en underafdeling til Mælkebøttecenteret, hvor børn og unge i alderen 3-11 år kan bo.

 

Nogle af de vigtigste mål i Ilasiaq er at:

 

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøttecentrets bo-enhed vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Metode

Det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelig, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer. Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således at det via egne potentialer kan trives og udvikles. Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at børnene kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter det enkelte barns behov og udviklingspotentiale.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i bo-enheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Ilasiaq ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Vi forventer

 

Stedfortræderen har, i den daglige leders fravær, ansvaret for Ilasiaqs drift og skal udøve den daglige ledelse, der er baseret på husets værdigrundlag, og de af den daglige leders anviste ledelsesmodeller. 

 

I den daglige leders fravær er stedfortræderens nærmeste foresatte Vicedirektøren, som stedfortræderen refererer til og er ansvarlig over for i forhold til udførelsen af det daglige arbejde, jævnfør ”Funktions- og arbejdsgrundlag for Ilasiaq.”.

 

Det forventes, at stedfortræderen er bevidst om sin rolle som ildsjæl og igangsætter og fungerer som ambassadør for de værdier, huset står for.

 

Det forventes, at stedfortræderen er bevidst om sin egen faglighed, - her tænkes på faglig indsigt og viden om området, men også forstår den samfundsmæssige ramme, som organisation er placeret i – herunder behov og forventninger hos brugere og samarbejdspartnere. Derudover skal stedfortræderen følge med i den samfundsmæssige udvikling og debat.

 

Stedfortræderne skal skabe et medarbejderteam, hvor alle har et fælles ansvar i forhold til den samlede organisation. Stedfortræderen skal arbejde ud fra organisationen som en helhed og se både de økonomiske og faglige ressourcer under en samlet enhed. Ressourcer og behov skal afpasses løbende i forhold til de enkelte opgaver og dermed sikre fleksibiliteten, samt

 

Personlige kompetencer

 

Som personlige kompetencer forventes det, at stedfortræderen har selvindsigt, herunder indsigt i egne værdier og holdninger, rolleforståelse, kommunikationsevne, evne til at motivere, samarbejdsevne samt evne til at formidle samarbejde, evne til konflikthåndtering og problemløsning, evne til at skabe udvikling og dynamik, handlekraft, gåpåmod og situationsfornemmelse. Derudover forventes mod, loyalitet og udholdenhed i vanskelige situationer. Da stedfortræderen er eksempel for både medarbejdere og brugere af huset, forventes tillid, trofasthed og troværdighed. Stedfortræderen skal kunne modtage og forholde sig konstruktivt til kritik (især negativ) og have mod til at udvikle de udfordringer, det er at arbejde i en privat organisation. Der forventes evne til at bevare overblikket, selv i pressede situationer, og at kunne have mange bolde i luften på en gang.

 

 

 

Stedfortræderen skal løbende være indstillet på at arbejde med egen udvikling og efteruddanne sig i forhold til den opgave, der skal varetages, samt være ansvarlig for selv at opdatere sin viden. Stedfortræderen skal selv gøre en aktiv indsats for at sætte sig ind i aftaler, regler, love m.m., der vedrører huset.

 

Stedfortræderen skal, i den daglige leders fravær være indstillet på fleksible arbejdstider og ligeledes indstillet på at medvirke i PR/informationsarbejde og fundraising.

 

Stedfortræderen skal fremvise en ren straffeattest indhentet fra Politimesterembedet i Grønland. Ligeledes må stedfortræderen ikke have et misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer.

 

Økonomi

I Mælkebøttecentret praktiseres økonomisk rammestyring og kvalitetssikring – dvs. det økonomiske styringsprincip er at kombinere målene og den økonomiske ramme, så budgettet er tilpasset de afstukne økonomiske midler, og der samtidig arbejdes på at opnå mest kvalitet for pengene, jævnfør ”Funktions- og arbejdsgrundlag for Ilasiaq”.

Stedfortræderen har, i den daglige leders fravær, ansvar for, at den af bestyrelsen og forstanderen givne budgetramme overholdes og ikke overskrides, og at huset tilføres mest kvalitet for de anvendte midler.

 

 

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i både Mælkebøtten og bo-enheden, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder eller supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med NPK, vil være gældende for pædagoger. Det vil kunne tilbydes bolig til stillingen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afd.leder for Ilasiaq Nuka Fleischer på telefon +299 381957, mobil +299 564684 eller mail: fleischer@mb.gl eller Vicedirektør Merete Lohfert, tlf. +299 381990,  mobil +299 523358 eller mail: lohfert@mb.gl

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til enten lohfert@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest den 25. januar 2017. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Ilasiaq”.