Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag – Departementschef til Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug

Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder med dokumenteret international erfaring til stillingen som departementschef i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.

Organisationen
Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug består for tiden af 18 medarbejdere. Departementet består af en udenrigsafdeling inkl. en protokolfunktion og repræsentationskontorer i Bruxelles og Washington, en afdeling for selvstændighed, en afdeling for landbrug samt fælles administration og ministersekretærbetjening.

Departementets hovedopgaver er:
Betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug.
Den overordnede varetagelse af Naalakkersuisoqs ansvar vedr. Grønlands interesser i internationale forhold:

 • Koordinering og facilitering af Grønlands deltagelse i nordisk og arktisk samarbejde samt FN-aktiviteter
 • Koordinering og facilitering af Grønlands interesser i forhold til EU, USA, Canada, Island og andre samarbejdslande
 • Udenrigshandelspolitiske spørgsmål, herunder WTO
 • Varetagelse af Grønlands interesser i de internationale klimaforhandlinger
 • Forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål
 • Territorium og havret
 • Koordinering og rådgivning i forhold til mellemfolkelige organisationer og relevante NGO-organisationer
 • Protokol for udenlandske besøg til Naalakkersuisut og Naalakkersuisut besøg i udlandet
 • Forberedelse af redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner, som Naalakkersuisut varetager, i forhold til Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Inatsisartut

Den overordnede varetagelse af Naalakkersuisoqs ansvar vedr. selvstændighed:

 • Koordinering og vejledning i forhold til undersøgelse, afdækning og oplysning af forhold relateret til opnåelse af selvstændighed
 • Koordinering og vejledning i forhold til borgerinddragelse og borgermøder om selvstændighed
 • Udvikling af netværk med relevante organisationer og andre myndigheder

Den overordnede administration og forvaltning af Naalakkersuisoqs ansvar og opgaver i forhold til landbrugserhvervet:

 • Sikring af en bæredygtig og hensigtsmæssig udvikling af landbrugserhvervene og en styrkelse af konkurrenceevnen i disse erhverv
 • Værn af dyrkningsjorder, græsningsarealer og de tilknyttede landskabelige værdier, således at hensynet til det omgivende miljø, anden erhvervsmæssig virksomhed og landbrugets erhvervsøkonomiske interesser tilgodeses
 • Betjening af Landbrugsrådet Departementets ledelse består for tiden af departementschefen, 2 afdelingschefer og 1 protokolchef. Departementets ledelse varetager ansvaret for departementets medarbejdere, inkl. ansatte ved Grønlands Repræsentation i København, Bruxelles og Washington.

Ansvarsområde
Departementschefens hovedopgaver er at varetage den daglige ledelse af departementet ud fra departementets hovedopgaver samt at rådgive Naalakkersuisoq inden for departementets ansvarsområde. Departementschefen skal sikre implementering af politiske tiltag samt medvirke til udvikling inden for departementets ansvarsområder.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse.

Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse.
Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav. Ledelsen af departementet, herunder:

 • Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
 • Fremme gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter
 • Personaleadministration og udvikling
 • Aktivitetsplanlægning og ressource anvendelse
 • Faglig udvikling

Kvalifikationer
Der vil ved stillingens besættelse blive lagt vægt på:

 • Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde
 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Et godt kendskab til og indsigt i grønlandske samfundsforhold, herunder et godt kendskab til selvstændighedsprocessen
 • Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut samt kommunerne
 • Gode sproglige evner inden for engelsk, dansk og grønlandsk
 • Erfaring med internationalt samarbejde, herunder med diplomati, oprindelige folks rettigheder og internationale forhandlinger
 • Erfaring med forfatningsspørgsmål og statsretslige emner,
 • Gode lederegenskaber, herunder evne til medarbejderudvikling, resultatorienteret arbejdstilrettelæggelse og et godt strategisk overblik
 • Evnen til at styre, koordinere, prioritere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode forhandlings-, kommunikations- og samarbejdsevner

Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet.

I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav mv. refereres til departementschefen i Formandens Departement.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår, snarest eller efter aftale.
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39. Lønnen (i LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2017 69.717,37 kr. pr. md. og årligt 836.608,44 kr. plus pensionsbidrag og evt. åremålstillæg.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår.
Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre.
Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.:
Organisationsplan og beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.
Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag kan vedhæftes.
Udvalgte kandidater skal påregne at gennemgå et testforløb.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef Søren Hald Møller (sham@nanoq.gl), eller kst. departementschef Jacob Isbosethsen (jsis@nanoq.gl), telefon +299 34 50 00.

Ansøgningsfristen er den 20. september 2017 klokken 12.

Søg stillingen online