Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn

Om stillingen
Råstofstyrelsen består af en Licensafdeling, Afdeling for Teknik og Tilsyn samt en Administrationsafdeling. Råstofstyrelsen er en underliggende enhed for Departementet for Råstoffer. Råstofstyrelsens hovedopgaver er at administrere den samlede portefølje af råstoftilladelser samt at efterse, at efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteterne herunder bliver udført i overensstemmelse med lovgivningen samt tilladelses- og godkendelsesvilkårene.

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn spiller en nøglerolle i udviklingen inden for råstofområdet – både som den tilsynsførende myndighed, men også i fastlæggelse af høje arktiske standarder og samarbejde med andre myndigheder både nationalt og internationalt. Afdelingen er normeret til en afdelingschef samt fire medarbejdere. I fællesskab varetager afdelingen sagsbehandling af tekniske forhold ved ansøgning om efterforskning, udnyttelse og produktion af mineralske råstoffer. Det er endvidere afdelingens opgave at føre løbende kontrol og tilsyn med de faktiske råstofaktiviteter for at sikre, at disse foregår i overensstemmelse med lovgivningen samt tilladelses- og godkendelsesvilkårene.

Som afdelingschef skal du stå for den daglige ledelse af Afdelingen for Teknik og Tilsyn, herunder organisering og fordeling af opgaver samt udarbejdelse af arbejdsplaner. Endvidere skal du være sparringspartner ved opgaveløsninger og udføre kvalitetskontrol heraf samt sikre overholdelse af tidsfrister. Derudover skal afdelingschefen indgå i et tæt samarbejde med Styrelseschefen og Departementschefen omkring udarbejdelse og implementering af strategiplaner, intern koordinering med øvrige relevante myndigheder samt eksterne relationer til industrien generelt og øvrige udenlandske råstofmyndigheder. I dette arbejde er professionalisme er et vigtigt nøgleord i dagligdagen.

Afdelingschefen skal desuden forestå en række spændende udviklingsopgaver, herunder udvikling og implementering af arktiske standarder for efterforskning, udnyttelse og produktion af mineralske råstoffer samt løbende kompetenceudvikling af afdelingens ansatte.

Så hvis du vil være med til at sætte dit præg på den spændende udvikling indenfor råstofområdet samt brænder efter en alsidig hverdag med mange spændende faglige og ledelsesmæssige udfordringer, har vi en attraktiv stilling ledig som afdelingschef for en velfungerende afdeling for teknik og tilsyn.

Kvalifikationer
Det forventes, at ansøger har en relevant akademisk (eller anden videregående) uddannelse. Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på, at afdelingschefen er faglig kompetent med sans for planlægning og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse samt har evne til at håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer. Afdelingschefen skal i den forbindelse være indstillet på løbende at indgå i relevante efteruddannelsesforløb.

Det vil endvidere være en fordel, at ansøger besidder:

  • relevant erfaring fra tidligere beskæftigelse, herunder ledelseserfaring samt evnen til at arbejde og indgå i et tværfagligt miljø,
  • evner til at planlægge og overholde tidsfrister,
  • gode analytiske evner, et godt overblik samt flair for samarbejde og forhandling,
  • erfaringer fra arbejde i en politisk/administrativ organisation,
  • gode evner til udviklings- og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse, herunder evne til at uddelegere opgaver og
  • gode sprogkundskaber i tale såvel som på skrift, herunder også gode engelskkundskaber.

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.

Om rejseaktivitet
Der vil kunne forventes en del rejseaktivitet ifm. fx tilsyn, uddannelse, deltagelse i messer og konferencer mv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864   Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.   Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.   For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.   Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør

Yderligere oplysninger
Forventet tiltrædelsesdato kan aftales.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm på e-mail: joeh@nanoq.gl eller tlf.nr.: +299 346846.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. august 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35-36.

Søg stillingen online